RS INFONET DICTIONARY

 

 

ИНТЕРАКТИВЕН

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК

 

автор: маг.инж. Румяна В. Станкова

 peцензент: доц. д-р Ангел Смрикаров


Речникът е разработен до край (до буква Z включително) в електронна форма и връзки на термините с Интернет, които се зареждат само чрез кликване върху съответната онлайн връзка.
Търси се издател, който да разработи Web страница и search engine (търсеща машина) за публикуване на целия речник в Интернет.
За контакти:
email: rstankova@ru.acad.bg; stancovi@yahoo.com
гр. Русе тел. 082 893 974

 

 

● Интерактивният мултидисциплинарен английско-български речник се отличава с организация за директно намиране на термините и техните дефиниции по азбучен принцип, включващи литературни източници и документи на водещи световни научни и фирмени организации.

● Потребителите получават възможност да осмислят и разтълкуват термина с неговото специализирано значение. Богатството на терминологията е съчетано с представянето както на общоупотребяваните, така и на техническите термини.

● Речникът е предназначен за широк кръг специалисти, научни работници, преподаватели, аспиранти, студенти, бизнесмени, преводачи, учащи, ползващи английски език в ежедневната практика, както в сферата на образованието и науката, така и в областта на производството, използването и поддръжката на компютърна и електронна техника и електротехника, комуникационната техника и технологии и извършването на търговско-икономически дейности в тези области и във всички сфери на бизнеса.

● Особено внимание е обърнато на областите на приложение на термините, като в скоби към по-голямата част от тях е указана насочваща и улесняваща потребителите информация Директните онлайн връзки към дефинициите на термините улесняват ползвателя на речника при тълкуване и разбиране на съдържанието, и разширяват познанията му в конкретната област на знанието.

В речника се съдържат над 100000 съкращения на често употребявани думи и специализирани термини с техните пълни наименования и значения, които липсват в други речници.

Базата от данни на речника включва хипервръзки към Интернет чрез Уеб страници, поясняващи съдържанието и приложението на съответния термин.

Речникът притежава практически неограничени възможности за усъвършенствано търсене и изграждане на връзки с популярни и специализирани търсещи машини в Интернет.

● Квадратните скоби са използвани при представяне на съкратени наименования и обратно, при разшифровка на съкратените наименования.

● Кръглите скоби се използват в синонимите и синонимните словосъчетания.

● Литературните източници са специализирани издания на водещи световни научни и фирмени организации, речници, справочници, списания, рекламни и фирмени материали, стандарти, технически инструкции и др.

 

Авторът изказва благодарност за съдействието на Русенски университет “Ангел Кънчев”, и в частност на катедра “Компютърни системи и технологии”, и на всички специалисти и научни работници, които предоставиха специализирани литературни източници и помогнаха със своя опит и знания в процеса на съставяне и редактиране на речника.

 

съкращения И УСЛОВНИ НАИМЕНОВАНИЯ, уПОТРЕБЯВАНИ В РЕЧНИКА

 

на английски език

adj adjective прилагателно име

adv adverb наречие

attr attributive атрибутивна употреба

aux auxiliary спомагателен глагол

business бизнес: икономика, търговия, маркетинг, финанси, счетоводство, застраховане, производствeна дейност, промишлено-търговска дейност, производствена техника и технологии, организация и управление на производството

comp. компютърна техника и техно­ло­гия

comp. software компютърен софтуер

comp. data base компютърна база данни

comp. data processing компютърна обработка на данни

comp. programming компютърно програмиране

e.g. [exampli gratia] например

el. електротехника

eltrn. електроника

etc. [et cetera] и други, и така нататък, и прочие

ger герундий

i.e. [id est] тоест

inf infinitive инфинитив

LAN [Local Area Network] локална компютърна мрежа

math. математика

n noun съществително име

pl plural множествено число

pref prefix представка

prep preposition предлог

pron pronoun местоимение

tech. техника, технология

telecom. telecommunications телекомуникации

o.s. [oneself] себе си

o.’s [one’s] свой, своя, свое

s.b. [somebody] някой, някого

s.o. [someone] някой, някого

s.th. [something] нещо

v verb глагол

 

на български език

амер.   американизъм

анат.  анатомия

арх.     архитектура

астр.  астрономия

безл.    безлична употреба

биол.   биология

бот.    ботаника

в.         век

вж.     виж

вм.      вместо

воен.   военно дело

г.         година

геогр.  география

геол.    геология

др.       други

език.    езикознание

жп      железопътен

ит.      италианска дума/израз

ист.    история

киберн. кибернетика

лат.    латинска дума/израз

мед.     медицина

мор.    морско и речно дело, корабостроене, корабоплаване

музик. музикален термин

напр.   например

нем.     немска дума/израз

обикн. обикновено

полигр. полиграфия

полит.            политика

пр.       прочие

прен.   преносна употреба

радиотехн. радиотехника

разг.    разговорна употреба

съкр.   съкратено

събир. събирателно

т.е.      тоест

т.н.      така нататък

т.нар.  така наречен

физ.     физика

филос. философия

фирм. фирмено дело

фр.      френска дума/израз

хим.     химия

хран.-вкус. хранително-вкусова примишленост

църк.   църковен термин

юр.      юриспруденция

 

УКАЗАНИЕ: Линковете се зареждат директно онлайн с Click (или CTRL + Click)

 

@ symbol [AT symbol] символ “маймунско” а (в адрес за електронна поща/email; отделя идентификатора на потребителя от името на домена); вж. domain name http://en.wikipedia.org/wiki/domain_name www.webopedia.com/TERM/d/domain_name.html.

A 1. [Upper Medium Grade] business повишена средна категория (рейтинг на облигации според агенциите Moodys Investors Service and Standard & Poors); 2. (a) ар (мярка за повърхност; 1 а = 100 м2) http://en.wikipedia.org/wiki/A http://thefreedictionary.com/A http://www.answers.com/A http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org http://www.netlingo.com.

A AND-NOT В gate comp. логическа схема (гейт, логически елемент, затвор) А И-НЕ В; вж. gate http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer.

A except B gate eltrn., comp. логическа схема (гейт, логически елемент, вентил, затвор) А И-НЕ В; вж. gate http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org.

A OR-NOT В gate eltrn., comp. логическа схема (гейт, затвор) А ИЛИ-НЕ В; вж. gate http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer.

a prima vista ит. от пръв поглед, веднага, на прима виста http://thefreedictionary.com/prima+vista http://www.answers.com/prima-vista http://dictionary.cambridge.org www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

a tempo лат. към темпо (връщане към нормалния ритъм/темп/темпо, обикн. след направено отклонение) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

a tout a prix фр. на всяка цена www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

AA 1. [Always Afloat] винаги плаващ, винаги на вода (плавателен съд); 2. [Authors Alterations] поправки (промени) на автора; 3. [high quality] високо качество (условно обозначение) http://en.wikipedia.org/wiki/AA http://thefreedictionary.com/AA http://www.answers.com/AA http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

AAA 1. [American Arbitration Association] Американска асоциация на специалистите по арбитраж; 2. [Authentication, Authorisation, Accounting = tripleA = 3ple A] internet Автентикация, оторизиране и събиране на данни (за потребителскa активност; модел за обща идентификация на потребители в мрежа, гарантиращ сигурност на информацията) http://en.wikipedia.org/wiki/AAA http://thefreedictionary.com/AAA http://www.answers.com/AAA http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

AAA rating business 1. висш кредитен рейтинг (кредитен рейтинг по скалата на агенция Standard & Poors); 2. [AA Rating] най-висок кредитен рейтинг (по скалата на агенция Moodys Investors Service) http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://www.hyperdictionary.com/dictionary/rating.

AAAA [American Association of Advertising Agencies] Американска асоциация на рекламни агенции http://en.wikipedia.org/wiki/AAAA http://thefreedictionary.com/AAAA http://www.answers.com/AAAA http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

AAAC [Anonymous Access and Authentication Control] comp., internet управление (забрана или разрешаване) на анонимeн достъп и идентификация http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://en.wikipedia.org/wiki/access http://thefreedictionary.com/authentication http://thefreedictionary.com/AAAC http://www.answers.com/AAAC http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

AAAS [American Association for the Advancement of Science] Американска асоциация за напредък в науката http://en.wikipedia.org/wiki/AAAS http://thefreedictionary.com/AAAS http://www.answers.com/AAAS.

AACSB [American Assembly of College Schools of Business] Сдружение на американските бизнес колежи www.wordwebonline.com http://thefreedictionary.com http://thefreedictionary.com/AACSB http://www.answers.com/AACSB http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

AAD [Auto-Answer Device] comp., eltrn. устройство (модем) за автоматичен отговор http://en.wikipedia.org/wiki/AAD http://www.netlingo.com http://thefreedictionary.com/AAD http://www.answers.com/AAD.

AAGR [Average Annual Growth Rate] business среден годишен ръст (растеж, нарастване) http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://www.hyperdictionary.com/dictionary/ http://economist.com/research/Economics http://thefreedictionary.com/AAGR http://www.answers.com/AAGR.

AAI 1. [Added Accrual Interest] business (с) добавени начислени лихвени проценти; 2. [Application-to-Application Interface] comp., internet интерфейс за връзка между приложения http://en.wikipedia.org/wiki/AAI http://en.wikipedia.org/wiki/AAI http://thefreedictionary.com/AAI http://www.answers.com/AAI.

AAL [ATM Adaptation Layer] comp., internet адаптиращ слой на АТМ (метод за адаптиране на протоколи от високите слоеве/нива на модела OSI за прехвърляне по мрежа, базирана на АТМ/Asynchronous Transfer Mode; вид трансферен формат и функционален раздел на транспортния метод ATM); вж. OSI/Open System Interconnections, ATM/Asynchronous Transfer Mode http://en.wikipedia.org/wiki/OSI http://en.wikipedia.org/wiki/Open_System_Interconnections http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode www.webopedia.com/TERM/O/OSI.html http://www.netlingo.com http://en.wikipedia.org/wiki/AAL http://thefreedictionary.com/AAL http://www.answers.com/AAL.

AAM 1. [Anticipated Average Maturity] business очакван среден срок на погасяване (падеж); 2. [Auto-Answer Modem] comp., internet, telecom. модем с автоматичен отговор http://en.wikipedia.org/wiki/AAM http://www.netlingo.com http://thefreedictionary.com/AAM http://www.answers.com/AAM.

AAR 1. [Against All Risks] “Срещу всякакви рискове” (вид застраховка); 2. [AntiAliasing Resolution] eltrn. разделителна способност на изображение; 3. [Autodecrementing Address Register] comp., eltrn. адресен регистър с автоматично декрементиране (намаляване); 4. [Automatic Alternative Routing] comp., internet автоматично алтернативно маршрутизиране (свойство на компютърни мрежи/мрежови протоколи да променят маршрута на трафика, без да го прекъсват и нарушават) http://en.wikipedia.org/wiki/AAR http://www.netlingo.com http://thefreedictionary.com/AAR http://www.answers.com/AAR.

Aaron n 1. Арон (и от библиятя); 2. бот. кантарион http://thefreedictionary.com/Aaron http://www.answers.com/Aaron http://en.wikipedia.org/wiki/aaron http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

AAS [Array Assigned String] comp. software низ (стринг), присвоен на масив (от данни) http://en.wikipedia.org/wiki/AAS http://en.wikipedia.org/wiki/array http://en.wikipedia.org/wiki/string http://www.netlingo.com http://thefreedictionary.com/AAS http://www.answers.com/AAS.

AASB [American Association of Small Business] Американска асоциация на малкия бизнес http://en.wikipedia.org/wiki/AASB http://en.wikipedia.org/wiki/small_business www.marketingterms.com/dictionary http://thefreedictionary.com/AASB http://www.answers.com/AASB.

ab absurdum лат. според невъзможното (абсурдното) http://thefreedictionary.com/absurdum http://www.answers.com/absurdum http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ab int. [ab into] лат. от начало; при започване; в началото www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

AB Switch el., eltrn., comp. AБ комутатор (комутатор за превключване на сигнали между източници или позиционни устройства) http://www.wordwebonline.com/en/SWITCH http://en.wikipedia.org/wiki/switch http://thefreedictionary.com/switch http://www.answers.com/switch.

abac(us) n (pl abaci) 1. (сметна) номограма; 2. координатна мрежа; 3. абак (вид сметало) http://www.wordwebonline.com/en/ABAC http://en.wikipedia.org/wiki/abac http://thefreedictionary.com/abac http://www.answers.com/abac.

abaca n 1. абака, вид бананово дърво; 2. влакно, добивано от абака, манилски коноп http://thefreedictionary.com/abaca http://www.answers.com/abaca http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

aback adv 1. назад, отзад, изотзад; 2. заднешком; на връщане; 3. откъм задната страна; откъм гърба (и прен) http://www.wordwebonline.com/en/ABACK http://thefreedictionary.com/aback http://www.answers.com/aback www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abaft adv 1. отзад; 2. мор. на кърмата; откъм кърмата; близо до кормилото; по посока на задната част на кораба http://www.wordwebonline.com/en/ABAFT http://en.wikipedia.org/wiki/abaft http://thefreedictionary.com/abaft http://www.answers.com/abaft.

abalone n биол. вид морски охлюв http://thefreedictionary.com/abalone http://www.answers.com/abalone http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abamurus n tech. подпорна стена, контрафорс http://thefreedictionary.com/abamurus http://www.answers.com/abamurus.

abandon 1. v напускам, изоставям; 2. v отказвам се от; 3. v ”зарязвам”, занемарявам; преставам да се занимавам с, прекратявам да ( и юр.); 4. v оставям без надзор (стопанисване и пр.); 5. v прен. отстъпвам, предавам се; 6. v отдавам се изцяло (на наклонности/увлечения и пр.); 7. n прен увлечение, страст www.wordwebonline.com/en/ABANDON http://www.answers.com/abandon http://dictionary.cambridge.org  www.webster-dictionary.net www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/abandon http://www.hyperdictionary.com/dictionary/dict-e www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://en.wikipedia.org/ http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

abandon a claim юр. 1. отказвам се от иск (рекламация); 2. отменям рекламация http://www.wordwebonline.com/en/ABANDON http://en.wikipedia.org/wiki/claim http://thefreedictionary.com/claim http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

abandon a right юр. отстъпвам (отказвам се от, не ползвам) право (привилегия) http://www.wordwebonline.com/en/ABANDON http://en.wikipedia.org/wiki/right http://www.law-dictionary.org.

abandon price control business отменям (не извършвам) контрол (управление) на цените http://www.wordwebonline.com/en/ABANDON http://en.wikipedia.org/wiki/price http://financial-dictionary.thefreedictionary.com.

abandoned adj 1. изоставен, напуснат, захвърлен; 2. прен. безпътен, пропаднал http://thefreedictionary.com/abandoned http://www.answers.com/abandoned http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abandoned assets pl business безстопанствено (изоставено) имущество (авоари, активи, капитали) http://www.wordwebonline.com/en/ABANDONED http://en.wikipedia.org/wiki/asset http://thefreedictionary.com/assets http://dictionary.cambridge.org.

abandonee n юр. 1. застрахован, в чиято полза остава застрахована стока (имущество, плавателен съд) след авария; 2. лице, под чийто контрол (на разпореждане на което) е оставено нещо http://thefreedictionary.com/abandonee http://www.answers.com/abandonee www.webster-dictionary.net www.askoxford.com http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

abandonment n 1. напускане, изоставяне; 2. прен. занемаряване (на of); 3. юр., business абандон, отказ, оттегляне на иск (рекламация, претенция) (отказ на застраховано лице от правата му върху застраховано имущество в полза на застрахователя при пълна или конструктивна гибел на застрахования обект) http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org; 4. прен. увлечение, невъздържаност http://www.wordwebonline.com/en/ABANDONEMENT http://thefreedictionary.com/abandonement http://www.answers.com/abandonement www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abandonment fee business 1. такса (хонорар) за прекратяване на работа над проект; 2. такса за абандон; 3. юр. такса за отказ от право на иск (рекламация) http://www.wordwebonline.com/en/ABANDONEMENT http://en.wikipedia.org/wiki/fee http://thefreedictionary.com/abandonement http://www.answers.com/fee http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/fee.

abase v 1. понижавам; свалям на по-ниско равнище (база); смъквам; 2. деградирам; 3. унижавам http://www.wordwebonline.com/en/ABASE http://en.wikipedia.org/wiki/abase http://thefreedictionary.com/abase http://www.answers.com/abase www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abasement n 1. унижение; унижаване; 2. сваляне (понижаване, смъкване) на по-ниско ниво (база, равнище) (и прен.); 3. деградиране, деградация http://thefreedictionary.com/abasement http://www.answers.com/abasement http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abasement http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abash v 1. обърквам (се); смущавам (се); 2. засрамвам (се); сконфузвам (се); притеснявам (се), стеснявам (се) http://thefreedictionary.com/abash http://www.answers.com/abash http://www.wordwebonline.com/en/ABASH http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abash http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abashment n 1. объркване; смущение; 2. притеснение; стеснение; конфузия http://thefreedictionary.com/abashment http://www.answers.com/abashment http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abatable adj 1. опростим, отменим, отменяем, възвръщаем; който може да се анулира (суспендира, прекрати); 2. който може да се намали (смъкне, редуцира) (цени и пр.); 3. който може да се успокои (да стихне, да се утаи, уталожи и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABATABLE http://thefreedictionary.com/abatable http://www.answers.com/abatable http://dictionary.cambridge.org.

abate v 1. намалявам, отслабвам, стихвам; утихвам (буря и пр.); 2. намалявам, снижавам (цени/данъци и пр.); 3. v затъпявам (се); притъпявам (се) (сила и пр.); 4. юр. анулирам, отменям, прекратявам, премахвам (ограничения и пр.); 5. дялам (камък) http://www.wordwebonline.com/en/ABATE http://thefreedictionary.com/abate http://www.answers.com/abate.

abatement n 1. отстъпка, намаление, отбив, рабат (в цена и пр.); снижение, понижение (на in, of); опрощаване (на дългове и пр.); 2. привилегия, предимство; 3. отслабване, намаляване, смекчаване; стихване; 4. юр. анулиране, прекратяване (на of); 5. юр. незаконно владеене на наследствен имот; 6. business данъчно облекчение (намаление) (термин за приспаднати суми в данъчни изчисления) http://thefreedictionary.com/abatement http://www.answers.com/abatement http://www.answers.com/abatement http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

ABB 1. [Absolute Black Body] физ., eltrn. абсолютно черно тяло; 2. [Asset-Backed Bond] business облигация, обезпечена с активи (авоари/капитали) http://en.wikipedia.org/wiki/ABB http://en.wikipedia.org/wiki/black_body http://thefreedictionary.com/ABB http://www.answers.com/ABB.

abb n tech. вътък http://thefreedictionary.com/abb http://www.answers.com/abb http://www.wordwebonline.com/en/ABB http://en.wikipedia.org/wiki/abb.

abbacy n абатство, абатско звание; права на игумен (игуменка) http://www.wordwebonline.com/en/ABBACY http://thefreedictionary.com/abbacy http://www.answers.com/abbacy.

abbe n 1. игумен, абат; 2. духовно лице, отец http://thefreedictionary.com/abbe http://www.answers.com/abbe http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abbey n 1. абатство; манастир; 2. манастирска църква http://www.wordwebonline.com/en/ABBEY http://en.wikipedia.org/wiki/abbey http://thefreedictionary.com/abbey http://www.answers.com/abbey.

abbot n игумен, абат http://thefreedictionary.com/abbot http://www.answers.com/abbot http://en.wikipedia.org/wiki/abbot http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abbreviate 1. v съкращавам (дума и пр.); намалявам, скъсявам; 2. adj съкратен, скъсен, намален http://www.wordwebonline.com/en/ABBREVIATE http://thefreedictionary.com/abbreviate http://www.answers.com/abbreviate.

abbreviated adj съкратен, намален, редуциран, скъсен http://thefreedictionary.com/abbreviated http://www.answers.com/abbreviated http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abbreviated address 1. съкращение на адрес; 2. съкратен адрес (адрес със съкратени букви) http://thefreedictionary.com/abbreviated http://en.wikipedia.org/wiki/address http://dictionary.cambridge.org.

abbreviated addressing съкратено адресиране (със съкращения/в съкратен вид) http://www.wordwebonline.com/en/ABBREVIATED http://en.wikipedia.org/wiki/addressing http://dictionary.cambridge.org.

abbreviated dialing eltrn., comp., internet, telecom. 1. съкратено кодонабиране (чрез номеронабирателна шайба и пр.); 2. набиране на съкратени кодове (съкратени номера) http://www.wordwebonline.com/en/ABBREVIATED http://en.wikipedia.org/wiki/dial http://thefreedictionary.com/dialing http://dictionary.cambridge.org.

abbreviation n 1. съкращение; съкращаване; 2. съкратена форма; 3. съкратено наименование, абревиатура http://www.wordwebonline.com/en/ABBREVIATION http://en.wikipedia.org/wiki/abbreviation http://thefreedictionary.com/abbreviation http://www.answers.com/abbreviation www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

ABBY FineReader comp. software софтуер ABBY FineReader (софтуер за разпознаване на сканиран текст) www.abby.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/ABBY.

Abby LINGVO oнлайн речник Abby LINGVOwww.abby.com/ www.lingvo.ru/.

ABC 1. [American Broadcasting Corporation] Американска корпорация за радиоразпръскване; 2. [Automatic Background Control] автоматична регулировка на фон; 3. [Automatic Bandwidth Control] автоматично регулиране ширината на (честотна) лента; 4. [Automatic Beam Control] автоматично управление на лъч (поток от лъчи или електронен поток); 5. [Automatic Brightness Control] автоматично регулиране на яркостта; 6. comp. software формат за запис на нотен текст (система от символи за запис на нотен текст под форма на компютърен файл, която използва малки и големи букви от латиницата в комбинация с апострофи и запетайки; те позволяват да се записват не само “чисти” ноти, но и друга информация от нотен текст, напр. такт, тоналност, дължина на основна нота, паузи и др.; наименованието произлиза от първите букви, с които се кодират нотите - ABCDEFG); 7. [Atanasoff-Berry-Computer] първият електронен цифров компютър, създаден от Джон Атанасов в периода 1939-1941 г.; 8. [Automatic Binary Computer] comp., eltrn. автоматичен двоичен компютър; 9. [Automatic Binary Calculation(s)] автоматични изчисления с двоични (бинарни) данни http://en.wikipedia.org/wiki/ABC http://www.netlingo.com http://thefreedictionary.com/ABC http://www.answers.com/ABC.

ABCA [American Business Communications Association] Американска асоциация по комуникации в областта на бизнеса http://en.wikipedia.org/wiki/ABCA http://thefreedictionary.com/ABCA http://www.answers.com/ABCA.

ABCD signalling eltrn., comp., telecom. (4-разрядно кодиране на сигнали в телефонна линия, при което всяка буква представлява 1 от 4 бита) http://www.netlingo.com http://thefreedictionary.com/signalling http://www.answers.com/signalling www.webopedia.com/Communications.

abcoulomb n el. електромагнитна единица за заряд (равна на количеството заряд, който преминавa за една секунда пред проводник с постоянен ток 1A/1 ампер) http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Electrotechnics http://en.wikipedia.org/wiki/Potral:Physics http://thefreedictionary.com/abcolomb http://www.answers.com/abcolomb.

ABDF [Airborne Direction Finder] eltrn., comp., internet самолетен пеленгатор; пеленгатор на летателен апарат http://thefreedictionary.com/ABDF http://en.wikipedia.org/wiki/ABDF http://en.wikipedia.org/wiki/airborne http://en.wikipedia.org/wiki/direction_finder http://www.answers.com/ABDF.

abdicate v 1. абдикирам, отказвам се от престола; 2. абдикирам, отказвам се (от длъжност/задължения/права/отговорност) http://thefreedictionary.com/abdicate http://www.answers.com/abdicate http://www.wordwebonline.com/en/ABDICATE http://en.wikipedia.org/wiki/abdicate http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abdicate http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abdication n абдикиране, абдикация, отказване (от престол/длъжност/задължения/права/отговорности) http://thefreedictionary.com/abdication http://www.answers.com/abdication http://www.wordwebonline.com/en/ABDICATION http://en.wikipedia.org/wiki/abdication http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abdication http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ABDL [Automatic Binary Data Link] comp., internet линия (връзка, канал) за автоматично предаване на двоични данни http://en.wikipedia.org/wiki/ABDL http://en.wikipedia.org/wiki/binary_data http://thefreedictionary.com/ABDL http://www.answers.com/ABDL http://www.netlingo.com.

abdomen n анат. коремна област, корем http://thefreedictionary.com/abdomen http://www.answers.com/abdomen http://www.wordwebonline.com/en/ABDOMEN http://en.wikipedia.org/wiki/abdomen http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abdominal adj коремен, абдоминален (област/болки и пр.) http://thefreedictionary.com/abdominal http://www.answers.com/abdominal http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abduct v 1. отвличам, похищавам; 2. анат. отвеждам, отклонявам (за мускул) http://thefreedictionary.com/abduct http://www.answers.com/abduct http://www.wordwebonline.com/en/ABDUCT http://en.wikipedia.org/wiki/abduct http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abduct http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abduction n 1. отвличане, похищаване; 2. tech. отвеждане, отклоняване, абдукция http://thefreedictionary.com/abduction http://www.answers.com/abduction http://www.wordwebonline.com/en/ABDUCTION http://en.wikipedia.org/wiki/abduction http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abductor n 1. похитител; 2. абдуктор, отвеждащо (отклоняващо) средство (устройство) http://thefreedictionary.com/abductor http://www.answers.com/abductor http://en.wikipedia.org/wiki/abductor http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abed v на легло, в легнало състояние http://thefreedictionary.com/abed http://www.answers.com/abed http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ABEDA [Arab Bank for Economic Development in Africa] Aрабска банка за икономическо развитие в Африка http://www.answers.com/ABEDA http://en.wikipedia.org/wiki/ABEDA http://economist.com/research/Economics http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://thefreedictionary.com/ABEDA.

abend 1. n аварийно приключване (прекратяване, спиране); край без нормален завършек; прекратяване без завършване; 2. comp., eltrn. преждевременно (аварийно) завършване (напр. на задача); аварийно спиране (на обработка и пр.), авост; 3. v приключвам (завършвам) преждевременно (аварийно и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABEND http://en.wikipedia.org/wiki/abend http://thefreedictionary.com/abend http://www.answers.com/abend www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abend dump comp. software разтоварване (разпечатка, дамп) на резултати от аварийно завършване (от аварийно приключване/спиране на обработката на задача) http://www.wordwebonline.com/en/ABEND http://en.wikipedia.org/wiki/dump http://thefreedictionary.com/abend http://www.answers.com/dump.

abeam adv напречно; отстрани, перпендикулярно на кила на кораба http://www.wordwebonline.com/en/ABEAM http://en.wikipedia.org/wiki/abeam http://thefreedictionary.com/abeam http://www.answers.com/abeam.

abele n бот. бяла топола http://thefreedictionary.com/abele http://www.answers.com/abele http://en.wikipedia.org/wiki/abele http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

aberdeen n 1. шотландска порода говеда; 2. вид шотландски териер http://www.answers.com/aberdeen http://www.wordwebonline.com/en/ABERDEEN http://en.wikipedia.org/wiki/aberdeen http://thefreedictionary.com/aberdeen.

aberrance n 1. отклонение от правилния път; прегрешение; 2. биол. отклонение от правилния (нормалния) тип (вид, порода и пр.); анормалност http://www.answers.com/aberrance http://www.wordwebonline.com/en/ABERRANCE http://thefreedictionary.com/aberrance.

aberration n 1. отклоняване, отклонение; разсейване; 2. астр. аберация, отклонение; 3. comp., eltrn.(in CRT/Cathode-Ray Tube: image aberration on the screen) аберация (в електроннолъчеви тръби: изкривяване на обра­за върху екрана); деформация (на изображение и пр.); 4. биол. атипичност, анормалност http://www.wordwebonline.com/en/ABERRATION http://en.wikipedia.org/wiki/aberration http://thefreedictionary.com/aberration http://www.answers.com/aberration www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

aberration of position (position aberration) eltrn., comp.позиционна аберация; изкривяване (деформация) на положението (на изображение и пр.) http://en.wikipedia.org/wiki/aberration http://www.wordwebonline.com/en/ABERRATION http://en.wikipedia.org/wiki/position.

abet v 1. подтиквам, подбуждам, насърчавам, тласкам (към to); 2. подстрекавам; изкушавам (и прен.) http://www.answers.com/aberrance http://www.wordwebonline.com/en/ABET http://en.wikipedia.org/wiki/abet http://thefreedictionary.com/abet www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abetment n 1. подбуждане, подбудителство; 2. подстрекаване, подстрекателство; 3. съучастване, съучастничество, съдействие http://thefreedictionary.com/abetment http://www.answers.com/abetment http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abetted 1. adj подтикнат, подбуден; накаран и пр.; 2. мин. време на глагола abet (подтикнах/накарах и пр.) http://www.answers.com/abetted http://www.wordwebonline.com/en/ABETTED http://en.wikipedia.org/wiki/abetted http://thefreedictionary.com/abetted.

abeyance n 1. скрито (латентно) състояние; неактивно състояние; 2. временно бездействие; изчакване; неизвестност; 3. юр. временно прекратяване (суспендиране, отлагане, отменяване) http://thefreedictionary.com/abeyance http://www.answers.com/abeyance http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abeyant adj 1. скрит, непроявен, латентен; потенциален, възможен (пречка); 2. временно отменен, суспендиран (закон и пр.); прекъснат, преустановен; 3. без владетел (собственик, стопанин); безстопанствен, свободен, незает (земя и пр.); 4. tech. неактивен (състояние); 5. в очакване (неизвестност, неопределеност) http://thefreedictionary.com/abeyant http://www.answers.com/abeyant http://www.wordwebonline.com/en/ABEYANT www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

ABF 1. [Air Freight Bill] business товарителница (коносамент, фактура) за товар, превозван по въздуха; 2. [Application Binary Interface] comp., internet двоичен интерфейс за приложения (спецификация за взаимодействие на приложно програмно осигуряване с операционната система UNIX; спецификация на интерфейса между операционна система и конкретна хардуерна платформа) http://en.wikipedia.org/wiki/ABF http://thefreedictionary.com/ABF http://www.answers.com/ABF.

abhor v мразя, ненавиждам; отвращавам се от; противно ми е от http://thefreedictionary.com/abhor http://www.answers.com/abhor http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abhor http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abhorrence n 1. ненавиждане, омраза, отвращение; 2. нещо отвратително, ужас http://thefreedictionary.com/abhorrence http://www.answers.com/abhorrence http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abidance n 1. пребиваване, престой; 2. спазване, съблюдаване; 3. придържане (към закон/истина и пр.) http://thefreedictionary.com/abidance http://www.answers.com/abidance http://www.wordwebonline.com/en/ABIDANCE www.askoxford.com.

abide (abode, abided; abode, abided) v 1. пребивавам, живея; 2. изтърпявам; издър­жам; понасям, търпя; 3. стоя, оставам; 4. съблюдавам; изпълнявам; спазвам (норми/стандарти и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABIDE http://en.wikipedia.org/wiki/abide http://thefreedictionary.com/abide http://www.answers.com/abide www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abide standards съблюдавам (изпълнявам, спазвам) стандарти http://www.wordwebonline.com/en/AIDE http://en.wikipedia.org/wiki/standard.

abided 1. мин. време на глагола abide (пребивавах/ живях и пр.); 2. мин.причастие на глагола abide (търпян/изтърпян/понесен и пр.); 3. adj изтърпял (понесъл, останал и пр.); вж. abide http://www.wordwebonline.com/en/ABIDED http://thefreedictionary.com/abided http://www.answers.com/abided http://dictionary.cambridge.org.

abiding 1. adj постоянен, траен; 2. adj пребиваващ, чакащ, очакващ; 3. n пребиваване, престояване, чакане, очакване http://thefreedictionary.com/abiding http://www.answers.com/abiding http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abietine n tech. абиетин (иглолистно масло) http://www.wordwebonline.com/en/ABIETINE http://thefreedictionary.com/abietine http://www.answers.com/abietine www.askoxford.com.

abigail n камериерка, прислужничка http://www.wordwebonline.com/en/ABIGAIL http://en.wikipedia.org/wiki/abigail http://thefreedictionary.com/abigail http://www.answers.com/abigail www.askoxford.com.

ability n 1. способност, умение; 2. възможности; заложби; дарба; дарование; талант 3. интелигентност; 4. компетентност; 5. платежоспособност http://www.wordwebonline.com/en/ABILITY http://en.wikipedia.org/wiki/ability http://thefreedictionary.com/ability http://www.answers.com/ability www.askoxford.com.

ability to pay (pay/payment ability) business платежоспособност http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://www.wordwebonline.com/en/ABILITY http://thefreedictionary.com/pay http://www.answers.com/payment www.askoxford.com http://dictionary.cambridge.org.

ABIOS [Advanced BIOS] comp. software усъвършенстван BIOS (осигурява защитен режим на работа на микропроцесорa в операционната система OS2) http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS http://thefreedictionary.com/BIOS http://www.answers.com/OS2 www.askoxford.com.

ABMS [Automated Batch Manufacturing System] eltrn., comp., business aвтоматизирана система за серийно производство http://en.wikipedia.org/wiki/ABMS http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Technology http://www.wordwebonline.com/en/BATCH http://en.wikipedia.org/wiki/manufacturing http://thefreedictionary.com/ABMS http://www.answers.com/ABMS www.askoxford.com.

abiogenesis n биол. самозараждане, абиогенеза, абиогенезис http://en.wikipedia.org/wiki/abiogenesis http://thefreedictionary.com/abiogenesis http://www.answers.com/abiogenesis http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

adject adj 1. низък, долен, жалък, отхвърлен, низвергнат; 2. унизителен, мизерен, окаян, нещастен; 3. краен (мизерия/бедност) http://thefreedictionary.com/adject http://www.answers.com/adject http://www.wordwebonline.com/en/ADJECT http://en.wikipedia.org/wiki/adject http://www.hyperdictionary.com/dictionary/adject http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

adjection n 1. низост, подлост; 2. унижение, падение http://thefreedictionary.com/adjection http://www.answers.com/adjection http://www.hyperdictionary.com/dictionary/adjection http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

adjuration n отричане, отхвърляне, отказване (обикн. под клетва) http://thefreedictionary.com/abjuration http://www.answers.com/abjuration www.askoxford.com.

adjure v отричам (се), отказвам (се), отхвърлям (обикн. под клетва) http://thefreedictionary.com/adjure http://www.answers.com/adjure http://www.wordwebonline.com/en/ADJURE http://www.hyperdictionary.com/dictionary/adjure http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ablative език. 1. adj аблативен; 2. n аблатив http://www.wordwebonline.com/en/ABLATIVE http://en.wikipedia.org/wiki/ablative http://thefreedictionary.com/ablative http://www.answers.com/ablative www.askoxford.com.

ablation n 1. аблация, отмиване, разрушаване под действието на вода; 2. разтопяване (на ледник) http://www.wordwebonline.com/en/ABLATION http://en.wikipedia.org/wiki/ablation http://thefreedictionary.com/ablation http://www.answers.com/ablation www.askoxford.com.

ablaut n език. отглас, отзвук, аблаут http://www.wordwebonline.com/en/ABLAUT http://en.wikipedia.org/wiki/ablaut http://thefreedictionary.com/ablaut http://www.answers.com/ablaut www.askoxford.com.

ablaze v 1. пламнал, лумнал, пламтящ; горящ, в пламъци; 2. прен. силно възбуден, превъзбуден, горящ; вбесен, побеснял http://thefreedictionary.com/ablaze http://www.answers.com/ablaze http://www.wordwebonline.com/en/ABLAZE http://www.hyperdictionary.com/dictionary/ablaze http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

able adj 1. способен, можещ, кадърен; умел, сръчен, ловък; 2. здрав, годен (за работа и пр. –машина, устройство, човек); 3. компетентен; квалифициран; 4. талантлив, надарен; 5. който има право (възможност); който е в състояние (да извърши нещо) http://thefreedictionary.com/able http://www.answers.com/able http://www.wordwebonline.com/en/ABLE http://en.wikipedia.org/wiki/able http://www.hyperdictionary.com/dictionary/able http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abloom adj цъфтящ, разцъфтяващ; цъфнал, разцъфтял, който е в разцвет (и прен.) http://thefreedictionary.com/abloom http://www.answers.com/abloom http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ablush adj зачервен, изчервен; смутен http://thefreedictionary.com/ablush http://www.answers.com/ablush http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ablution n 1. измиване, очистване; 2. промиване, промивка; 3. течност, служеща за промиване (очистване) http://www.answers.com/ablution http://www.wordwebonline.com/en/ABLUTION http://en.wikipedia.org/wiki/ablution http://thefreedictionary.com/ablution www.askoxford.com.

ably adv 1. компетентно, с умение; 2. опитно, осведомено, знаещо, авторитетно; 3. сръчно, похватно http://www.wordwebonline.com/en/ABLY http://en.wikipedia.org/wiki/ably http://thefreedictionary.com/ably http://www.answers.com/ably www.askoxford.com http://dictionary.cambridge.org.

ABM 1. [Antiballistic Missile] воен. антибалистична ракета; 2. [Asynchronous Balanced Mode] comp., internet асинхронен балансиран режим (режим, специфициран в протокола HDLC/High-level Data Link Control); вж. Protocol, IP/Internet Protocol; http://computing-dictionary.thefreedictionary.com www.auditmypc.com/acronym/ABM.asp www.hyperdictionary.com/computing/abm http://en.wikipedia.org/wiki/ABM http://thefreedictionary.com/ABM.

abnegate v 1. отричам, отказвам (някого от нещо или нещо на някого); 2. не признавам, отхвърлям (нещо/някого); 3. отказвам се от (вяра/убеждения и пр.)

http://www.answers.com/abnegate http://www.wordwebonline.com/en/ABNEGATE http://en.wikipedia.org/wiki/abnegate http://thefreedictionary.com/abnegate www.askoxford.com.

abnegation n 1. отричане, отказване; 2. себеотрицание; саможертва http://en.wikipedia.org/wiki/abnegation http://thefreedictionary.com/abnegation http://www.answers.com/a www.askoxford.com.

abnormal adj анормален; неправилен; ненормален; неестествен http://www.wordwebonline.com/en/ABNORMAL http://en.wikipedia.org/wiki/abnormal http://thefreedictionary.com/abnormal http://www.answers.com/abnormal www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abnormal end of task [abnormal EOT] comp. data processing аварийно (преждевременно, ненормално) прекратяване на обработката на задача (таск); (напр. с погрешни резултати) http://www.wordwebonline.com/en/ABNORMAL http://thefreedictionary.com/end http://www.answers.com/task.

abnormal function 1. особена (необичайна, неправилна, погрешна, анормална, ненормална, противоестествена) функция; 2. неестествена функция; 3. math., comp. data processing изродена функция http://www.wordwebonline.com/en/ABNORMAL http://en.wikipedia.org/wiki/function http://thefreedictionary.com/abnormal http://www.answers.com/function www.askoxford.com http://dictionary.cambridge.org.

abnormal program termination comp. data processing ненормално (аварийно) приключване (на пробег, работа, обработка) на програма http://www.wordwebonline.com/en/ABNORMAL http://en.wikipedia.org/wiki/program http://thefreedictionary.com/termination.

АBO 1. [Active Bank Operation] business активна банкова операция (кредитиране и пр.); 2. [Astable Blocking Oscillator] eltrn. астабилен (нестабилен) блокинг генератор http://en.wikipedia.org/wiki/ABO http://thefreedictionary.com/ABO http://www.answers.com/ABO.

aboard 1. adv на бoрда; 2. adv отстрани; покрай; 3. prep на борда, на, в (кораб/самолет и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABOARD http://en.wikipedia.org/wiki/aboard http://thefreedictionary.com/aboard http://www.answers.com/aboard www.askoxford.com http://dictionary.cambridge.org.

abode 1. n жилище; дом; къща; местопребиваване; местоживеене; 2. v (= abide) стоя, оставам, пребивавам; чакам, очаквам, изчаквам; спазвам, съблюдавам; търпя, понасям; 3. v (= abided) мин. време и мин. причастие на глагола abide (пребивавал и пр.) http://www.answers.com/abode http://www.wordwebonline.com/en/ABODE http://en.wikipedia.org/wiki/abode http://thefreedictionary.com/abode www.askoxford.com http://dictionary.cambridge.org.

abolish v 1. отменям, премахвам; 2. прекратявам действието (изпълнението) на; 3. анулирам, унищожавам (чек и пр.); 4. закривам, ликвидирам (предприятие/учреждение и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABOLISH http://en.wikipedia.org/wiki/abolish http://thefreedictionary.com/abolish http://www.answers.com/abolish http://dictionary.cambridge.org www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abolish a duty business 1. отменям (премахвам) мито; 2. отменям (премахвам) задължение (дълг) http://www.wordwebonline.com/en/ABOLISH http://en.wikipedia.org/wiki/duty http://thefreedictionary.com/abolish http://www.answers.com/duty.

abolish a tariff business премахвам тарифа, отменям тарифа (ставка) http://www.wordwebonline.com/en/ABOLISH http://en.wikipedia.org/wiki/tariff http://thefreedictionary.com/abolish http://www.answers.com/tariff http://financial-dictionary.thefreedictionary.com.

abolish a tax business премахвам (отменям) данък (налог) http://www.wordwebonline.com/en/ABOLISH http://en.wikipedia.org/wiki/tax http://thefreedictionary.com/abolish http://www.answers.com/tax http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://dictionary.cambridge.org.

abolishment n 1. отменяне, премахване, унищожаване; 2. закриване; заличаване http://thefreedictionary.com/abolishment http://www.answers.com/abolishment http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abolition n 1. отменяне (на закони/правила); 2. премахване, унищожаване (обичаи и пр.); 3. анулиране, отмяна (на договори и пр.); 4. оттегляне (на предложение/оферта); 5. закриване, прекратяване (на дейности и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABOLITION http://en.wikipedia.org/wiki/abolition http://thefreedictionary.com/abolition http://www.answers.com/abolition http://dictionary.cambridge.org www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abolitionism n аболиционизъм; премахване на робството (движение в САЩ през XVIII и XIX век, за премахване със закон на робството на негрите) http://en.wikipedia.org/wiki/abolotionism http://thefreedictionary.com/abolitionism http://www.answers.com/abolotionism http://dictionary.cambridge.org www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

A-bomb [atom bomb] атомна бомба http://en.wikipedia.org/wiki/bomb http://en.wikipedia.org/wiki/atom_bomb http://thefreedictionary.com/A-bomb http://www.answers.com/A-bomb.

abonent (subscriber) n абонат; ползвател; потребител (на вестник/списание/телефон и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABONENT http://en.wikipedia.org/wiki/abonent http://thefreedictionary.com/subscriber http://www.answers.com/subscriber www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

 

aboriginal 1. adj първичен, местен, туземен; коренен (жител и пр.); автохтонен; 2. n абориген, местен жител, автохтон, туземец http://thefreedictionary.com/aboriginal http://www.answers.com/aboriginal http://www.wordwebonline.com/en/ABORIGIN http://en.wikipedia.org/wiki/aboriginal http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abort 1. v помятам, абортирам; 2. v претърпявам провал (неуспех, крах); 3. v ставам безплоден; 4. v закърнявам, оставам недоразвит; 5. v спирам, осуетявам, прекратявам, отменям (обикн. поради грешка/неизправност/повреда); 6. n аборт; 7. n спиране, прекратяване, осуетяване (на полет и пр.) http://thefreedictionary.com/abort http://www.answers.com/abort http://www.wordwebonline.com/en/ABORT http://en.wikipedia.org/wiki/abort http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abort http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

aborted 1. adj прекратен преждевременно (поради неизправност/авария и пр.); 2. adj несъстоял се; отменен; 3. adj закърнял, недоразвит; 4. adj абортиран; 5. adj абортирал(а); 6. мин. време на глагола abort (абортирах и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABORTED http://en.wikipedia.org/wiki/aborted http://thefreedictionary.com/aborted http://www.answers.com/aborted http://dictionary.cambridge.org.

abortion n 1. аборт; абортиране; помятане; преждевременно прекъсване на бременност; 2. недоносче; недоносен плод; 3. биол. прекратяване на нормалното развитие, недостигане да зрялост; недоразвитие; 4. прен. провал, неуспех, несполука http://thefreedictionary.com/abortion http://www.answers.com/abortion http://www.wordwebonline.com/en/ABORTION http://en.wikipedia.org/wiki/abortion http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abortion http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.medicinenet.com http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abortive adj 1. прекъснат (преждевременно); 2. несполучлив, неудачен; неуспял (план и пр.); безплоден (опит); обречен на неуспех (и прен.); 3. преждевременен (раждане); 4. биол. недоразвит, закърнял http://www.wordwebonline.com/en/ABORTIVE http://en.wikipedia.org/wiki/abortive http://thefreedictionary.com/abortive http://www.answers.com/abortive www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abound v 1. изобилствам, пълен съм, богат съм; 2. гъмжа от, пълен съм с (риба/насекоми и пр.) http://thefreedictionary.com/abound http://www.answers.com/abound http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.medicinenet.com http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abounding adj изобилстващ, богат, пълен, обилен http://thefreedictionary.com/abounding http://www.answers.com/abounding http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.medicinenet.com http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

about 1. adv наоколо, в кръг; тук-там; навсякъде (за място/разпространение и пр.); 2. adv приблизително, почти, горе-долу (за степен на изпълнениеи пр.); 4. prep около, наоколо, край, покрай; 5. prep за, относно, по, във връзка с (даден въпрос/работа и пр.); 6. prep в, при, у, с (място/възможност/отношение и пр.) http://thefreedictionary.com/about http://www.answers.com/about http://www.wordwebonline.com/en/ABOUT http://www.hyperdictionary.com/dictionary/about http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

above 1. adv над; горе, по-горе; отгоре; 2. adv нагоре; 3. prep отгоре на, по-високо от; повече от; свръх; 4. prep по-назад, по-отрано, по-рано (за време/действие и пр.); 5. adj горен; гореспоменат (посочен, написан) по-горе http://www.wordwebonline.com/en/ABOVE http://en.wikipedia.org/wiki/above http://thefreedictionary.com/above http://www.answers.com/above www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

above average над средно (значение, стойност и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABOVE http://en.wikipedia.org/wiki/average http://thefreedictionary.com/above http://www.answers.com/average http://dictionary.cambridge.org.

above par 1. над нормата (цена и пр.); 2. над номинала; 3. много добър (добре) http://www.wordwebonline.com/en/ABOVE http://en.wikipedia.org/wiki/par http://thefreedictionary.com/above http://www.answers.com/average http://dictionary.cambridge.org.

ABP 1. [Accounting Balance of Payment] business счетоводен платежен баланс; изчисляване на платежен баланс; 2. [active bandpass] eltrn. активна (ефективна) ширина на (честотна) лента http://en.wikipedia.org/wiki/ABP http://thefreedictionary.com/ABP http://www.answers.com/ABP.

abr. 1. [abridge] v скъсявам, съкращавам; намалявам; резюмирам, изготвям резюме; 2. [abridged] adj скъсен; съкратен; намален; изготвен в резюме (в съкратен вид); 3. [abridg(e)ment] n скъсяване, съкращаване; намаляване; 4. (изготвяне на) резюме http://www.wordwebonline.com/en/ABRIDGE http://en.wikipedia.org/wiki/abridge http://thefreedictionary.com/abridgement.

ABR comp., internet 1. [Area Border Router] маршрутизатор на гранична зона (маршрутизатор на границата на една или няколко OSPF/Open Shortest Path First зони, който ги свързва с магистралната мрежа); 2. [Available Bit Rate] съществуваща скорост на битове (информация); 3. [Available Bit Rate] налична битова скорост (налична скорост на предаване в битове/двоични разряди); вж. bit; http://en.wikipedia.org/wiki/ABR http://thefreedictionary.com/ABR http://www.answers.com/ABR.

abrade v 1. изтърквам; износвам; изтривам; 2. ожулвам; одирам (кожа); 3. излъсквам, полирам, шлайфам http://www.wordwebonline.com/en/ABRADE http://en.wikipedia.org/wiki/abrade http://thefreedictionary.com/abrade http://www.answers.com/abrade.

abradability n tech. изтриваемост, износваемост; абразивност http://www.wordwebonline.com/en/ABRADABILITY http://thefreedictionary.com/abradability http://www.answers.com/abradability www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abradant n tech. 1. (= abrasive) n абразив; 2. adj отмиващ; свличащ; износващ; абразионен, изтриващ http://www.wordwebonline.com/en/ABRADANT http://en.wikipedia.org/wiki/abradant http://thefreedictionary.com/abradant http://www.answers.com/abradant.

abrader n tech. 1. абразив; абразивно вещество (средство); 2. машина за изпитване на изтриване (износване и триене) http://www.wordwebonline.com/en/ABRADER http://thefreedictionary.com/abrader http://www.answers.com/abrader http://en.wikipedia.org/wiki/abrader www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abraham Абрахам; Аврам (от библията) http://www.wordwebonline.com/en/ABRAHAM http://en.wikipedia.org/wiki/abraham http://thefreedictionary.com/abraham http://www.answers.com/abraham.

abrasion n 1. абразия, изтриване, износване; 2. шлифоване, полиране, почистване с абразив; 3. отмиване, разрушаване (на почва); 4. (морска) ерозия; 5. мед. абразио, кюртаж http://www.wordwebonline.com/en/ABRASION http://thefreedictionary.com/abrasion http://www.answers.com/abrasion http://en.wikipedia.org/wiki/abrasion http://medical-dictionary.thefreedictionary.com http://www.hyperdictionary.com/medical.

abrasive 1. n абразив, абразивен (шлифовъчен, полировъчен) материал; 2. adj абразивен, шлифоващ, полировъчен http://www.wordwebonline.com/en/ABRASIVE http://thefreedictionary.com/abrasive http://www.answers.com/abrasive http://en.wikipedia.org/wiki/abrasive.

abreact v 1. отреагирам; реагирам с обратна реакция; 2. прен. отговарям; реагирам http://www.wordwebonline.com/en/ABREACT http://thefreedictionary.com/abreact http://www.answers.com/abreact http://dictionary.cambridge.org.

abreaction n отреагирване; ответна (обратна) реакция http://thefreedictionary.com/abreaction http://www.answers.com/abreaction http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

ABRD [Automatic Bit Rate Detection] comp., internet автоматично определяне на битовата скорост (на скоростта на предаване на битове, двоична информация) http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer http://en.wikipedia.org/wiki/bitrate http://thefreedictionary.com/ABRD http://www.answers.com/ABRD.

abreast adv редом, един до друг, рамо до рамо http://www.wordwebonline.com/en/ABREAST http://thefreedictionary.com/abreast http://www.answers.com/abreast http://en.wikipedia.org/wiki/abreast.

abridge 1. n съкращаване, скъсяване; 2. n ограничаване, намаляване; 3. v съкращавам, скъсявам; 4. v намалявам, ограничавам http://www.wordwebonline.com/en/ABRIDGE http://thefreedictionary.com/abridge http://www.answers.com/abridge http://en.wikipedia.org/wiki/abridge www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abridged adj 1. съкратен, скъсен (процедура/програма и пр.); 2. ограничен, намален (граници/размер и пр.) http://thefreedictionary.com/abridged http://www.answers.com/abridged http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abridged division math., comp. data processing 1. съкратено деление; 2. деление в съкратена (скъсена) форма http://mathworld.com http://www.wordwebonline.com/en/ABRIDGED http://thefreedictionary.com/division http://en.wikipedia.org/wiki/division http://dictionary.cambridge.org.

abridgement n 1. съкращаване, съкратен вид (на формула и пр.); 2. скъсяване; 3. ограничаване; намаляване http://thefreedictionary.com/abridgement http://www.answers.com/abridgement http://en.wikipedia.org/wiki/abridgement http://dictionary.cambridge.org.

abroach adv 1. в отворено състояние, отворен (бъчва и пр.); 2. прен. разпространен, породен (информация и пр.) http://thefreedictionary.com/abroach http://www.answers.com/abroach http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abroad 1. adv в чужбина, в странство, зад граница; 2. adv извън къщи (родината); 3. adv на открито; 4. adv надлъж и нашир, навсякъде; (на)широко (разпространение и пр.); 5. adv прен. в заблуда, в грешка; 6. adj заблуден, неосведомен; 7. v обърквам се, изпадам в заблуждение (заблуда); 8. v прен. оплитам се http://www.wordwebonline.com/en/ABROAD http://thefreedictionary.com/abroad http://www.answers.com/abroad http://en.wikipedia.org/wiki/abroad www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

abroad property income business доход (доходи, приходи) от задгранична собственост http://www.wordwebonline.com/en/ABROAD http://thefreedictionary.com/property http://www.answers.com/income http://en.wikipedia.org/wiki/income.

abroad property net income business чист (нетен) доход от задгранична собственост; нетен (чист) доход от собственост в чужбина http://www.wordwebonline.com/en/ABROAD http://en.wikipedia.org/wiki/net http://en.wikipedia.org/wiki/property http://en.wikipedia.org/wiki/income.

abroad travel пътуване зад граница http://www.wordwebonline.com/en/ABROAD http://thefreedictionary.com/travel http://www.answers.com/abroad http://en.wikipedia.org/wiki/travel http://www.previewtravel.com.

abrogate v отменям, анулирам (закон и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABROGATE http://thefreedictionary.com/abrogate http://www.answers.com/abrogate http://en.wikipedia.org/wiki/abrogate.

abrogation n отменяне, анулиране, отмяна (на закон и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABROGATION http://thefreedictionary.com/abrogation http://www.answers.com/abrogation http://en.wikipedia.org/wiki/abrogation.

abrupt adj 1. внезапен, рязък, скокообразен; 2. внезапен, ненадеен; 3. разпокъсан, несвързан (стил и пр.); 4. отвесен, стръмен http://www.wordwebonline.com/en/ABRUPT http://thefreedictionary.com/abrupt http://www.answers.com/abrupt http://en.wikipedia.org/wiki/abrupt.

abruption n 1. разкъсване; прекъсване; разединяване; счупване; разрушаване; 2. el. прекъснато място (на проводник и пр.); 3. стръмнина, урва; 4. геол. разсед http://www.wordwebonline.com/en/ABRUPTION http://thefreedictionary.com/abruption http://www.answers.com/abruption http://en.wikipedia.org/wiki/abruption.

Abrupt-Junction Diode [AJD] eltrn. диод с рязък преход www.wordwebonline.com/en/JUNCTION http://en.wikipedia.org/wiki/diode.

ABS [American Bureau of Shipping] Американско бюро по корабоплаване http://en.wikipedia.org/wiki/ABS http://thefreedictionary.com/ABS http://www.answers.com/ABS.

abs. [abst.] 1. adj [absent] отсъстващ, (който) отсъства; неприсъстващ; липсва(щ); 2. adj [absolute] абсолютен; 3. adj [abstract] абстрактен; 4. n [abstract] извадка; резюме http://thefreedictionary.com/absent www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://www.answers.com/abstract http://dictionary.cambridge.org.

abs standard function [absolute standard function] math., comp. 1. абсолютна стандартна функция; 2. стандартна функция за определяне на абсолютна стойност http://thefreedictionary.com/absolute http://www.answers.com/standard+function www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://mathworld.com.

ABS VM [absolute voltmeter] el., eltrn. абсолютен волтметър http://en.wikipedia.org/wiki/voltmeter http://dictionary.cambridge.org www.wordwebonline.com/en/VOLTMETER.

abscess n 1. гнойно възпаление, загнояване, абсцес; 2. tech. шупла (в метал и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABSCESS http://thefreedictionary.com/abscess http://www.answers.com/abscess http://en.wikipedia.org/wiki/abscess.

abscissa (pl abscissas, abscissae) n math. абсциса, X-координата http://mathworld.com http://www.wordwebonline.com/en/ABSCISSA http://thefreedictionary.com/abscissa http://www.answers.com/a http://en.wikipedia.org/wiki/abscissa.

abscond v юр. избягвам, изчезвам; укривам се (от правосъдието и пр.) www.legalterm.com www.webster-dictionary.net www.askoxford.com http://www.wordwebonline.com/en/ABSCOND http://thefreedictionary.com/abscond http://www.answers.com/abscond.

absence n 1. отсъствие; отлъчване; неприсъствие; 2. задочно участие; 3. липса; 4. разсеяност; невнимание (при, в at, in) http://www.wordwebonline.com/en/ABSENCE http://thefreedictionary.com/absence http://www.answers.com/absence http://en.wikipedia.org/wiki/absence www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

absence of aftereffect tech., comp., business 1. отсъствие на последствие (постефект); 2. без последствие; без последващ ефект (въздействие, реакция) http://www.wordwebonline.com/en/ABSENCE http://thefreedictionary.com/aftereffect http://www.answers.com/aftereffect http://en.wikipedia.org/wiki/absence http://dictionary.cambridge.org.

absence of degeneracy (degeneracy absence) math., comp. data processing отсъствие на израждане, неизраждане (при задачи от математическото програ­миране и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABSENCE http://thefreedictionary.com/degeneracy http://www.answers.com/degeneracy http://en.wikipedia.org/wiki/degeneracy http://mathworld.com.

absence of offset (offset absence) tech., eltrn., comp. 1. отсъствие на статизъм (в система за автоматично регулиране и пр.); 2. липса на контраст; липса на изместване; отсъствие на статично отклонение http://www.wordwebonline.com/en/ABSENCE http://thefreedictionary.com/offset http://www.answers.com/offset http://en.wikipedia.org/wiki/offset http://dictionary.cambridge.org.

absence of pattern (pattern absence) 1. липса на шаблон (модел и пр.); 2. прен. безсистемност, нерегулярност; отсъствие на закономерност, 3. липса на (ръководни) принципи; 4. прен. неподреденост; липса на “клишета” (шаблони) http://www.wordwebonline.com/en/ABSENCE http://thefreedictionary.com/pattern http://www.answers.com/pattern http://en.wikipedia.org/wiki/pattern http://dictionary.cambridge.org.

absent adj 1. отсъстващ, липсващ; 2. отлъчил се; 3. разсеян, несъсредоточен (за внимание) http://thefreedictionary.com/absent http://www.answers.com/absent http://www.wordwebonline.com/en/ABSENT http://www.hyperdictionary.com/dictionary/absent http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

absentee 1. n човек, който отсъства (от нещо); 2. n човек, който стои настрани от нещо (не се намесва и пр.); 3. n човек, който не живее в имота (земята) си; 3. adj отсъстващ, който отсъства; стоящ настрана; който стои настрана (не участва и пр.) http://thefreedictionary.com/absentee http://www.answers.com/absentee http://en.wikipedia.org/wiki/absentee www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

absentee ballotage задочно гласуване (балотаж, вот) http://www.answers.com/absentee http://thefreedictionary.com/ballotage http://en.wikipedia.org/wiki/ballotage http://dictionary.cambridge.org.

Absentee-User Job [AUJ] comp., business задания (работа), изпълнявана в отсъствие на потребителя http://www.answers.com/absentee http://thefreedictionary.com/user http://www.answers.com/job http://en.wikipedia.org/wiki/job.

absenteeism n 1. абсентеизъм (поведение, която се изразява в съзнателно отсъствие/непосещаване на всякакви мероприятия); 2. редовно отсъствие от работа (без уважителни причини), самоотлъчка; 3. юр. абсентеизъм (система на земевладение, при която собственикът не живее в имота си/на земята си); 4. липсване (и прен.) http://thefreedictionary.com/absenteeism http://www.answers.com/absanteeism www.webster-dictionary.net www.askoxford.com.

absinth (absinthe) n 1. абсент; 2. бот. пелин http://thefreedictionary.com/absinth http://www.answers.com/absinthe http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

absolute adj 1. абсолютен, пълен; 2. безусловен, неограничен (власт и пр.); 3. безпрекословен (воля/заповед и пр.); 4. обикн. език. независим, самостоятелен; 5. прен. чист, неподправен, без примеси (алкохол и пр.); 6. положителен, несъмнен, безусловен (истина/решение и пр.); 7. цялостен, безапелационен, не относителен (предимство и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://www.answers.com/dictionary/absolute http://www.hyperdictionary.com/dictionary/absolute http://www.webster-dictionary.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/absolute http://dictionary.cambridge.org www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/absolute www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://frankdietz.com/glossary.htm http://www.yourdictionary.com http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

absolute assignment 1. math. абсолютно присвояване (на стойност и пр.); присвояване на абсолютна стойност; 2. business, юр. безусловна отстъпка на права (цесия); договор за прехвърляне на вземане или право; 3. отстъпване на територия и начин за териториално изменение (в международното право) http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org http://mathworld.com http://en.wikipedia.org/wiki/assignment http://www.wordwebonline.com/en/ABSLUTE http://thefreedictionary.com/assignment http://www.answers.com/absolute http://en.wikipedia.org/wiki/assignment.

absolute black body (black body, full radiator, ideal radiator, standard radiator) физ., eltrn. абсолютно черно тяло (идеален излъчвател или погъщател на лъчиста енергия; излъчването от абсолютно черно тяло във всяка част на спектъра е равно на максималното излъчване , което може да се получи от всеки друг излъчвател; служи като еталон, въз основа на който се разработват и изчисляват електронни излъчватели/предаватело-приемателни устройства в телекомуникационната техника и др.) абсолютно черно тяло http://en.wikipedia.org/wiki/black_body http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_Black_Body.

absolute cell reference comp. (cell address that does not change when it is moved or copied) абсолютна референция на абсолютен адрес на клетка (адрес на клетка, който не се променя при преместване или копиране на клетката) http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer.

absolute code comp. data processing абсолютен код http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/code http://www.answers.com/code http://en.wikipedia.org/wiki/code.

absolute covenant 1. безусловно задължение (съглашение, споразумение); 2. юр. безусловна (абсолютна) клауза (от договор) http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org; 3. безусловна уговорка http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/convenant http://www.answers.com/convenant.

Absolute Credit Limitation [ACL] business абсолютно (безусловно, цялостно) лимитиране на кредит www.wordwebonline.com http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://economist.com/research/Economics http://www.wordwebonline.com/en/CREDIT http://thefreedictionary.com/limitation.

absolute delay comp. data processing абсолютно забавяне (задържане, закъснение) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/delay www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/computer.

absolute dielectric permittivity [ADP] (the ratio of the electric induction i.e electric stream density to electric field intensity in a given material) el. абсолютна диелектрична проницаемост (отношението на електрическата индукция, т.е. плътността на електрическия поток към интензитета на електрическото поле в даден материал) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/dielectric http://www.answers.com/permittivity http://en.wikipedia.org/wiki/dielectric http://en.wikipedia.org/wiki/permittivity.

Absolute Electrical Units System [AEUS] el., eltrn. Система от абсолютни електрически единици  http://en.wikipedia.org/wiki/AEUS http://en.wikipedia.org/wiki/electrical_unit.

absolute expression math., comp. software абсолютен израз (напр. в асемблер); вж. assembler; http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/expression http://www.answers.com/absolute http://en.wikipedia.org/wiki/expression http://mathworld.com www.computer-dictionary-online.org.

Absolute Indexed Addressing with Register [AIAR] comp. aбсолютна индексна адресация с регистър www.computer-dictionary-online.org http://www.netlingo.com.

Absolute Indirect Addressing [AIA] comp. aбсолютна индиректна/косвена адресация http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org.

absolute (machine) address comp. абсолютен (машинен) адрес http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://computing-dictionary.thefreedictionary.com.

absolute necessity 1. абсолютна необходимост (нужда); 2. форс мажор; 3. безусловна потребност (нужда) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/necessity http://www.answers.com/necessity http://dictionary.cambridge.org.

absolute parameter disturbance math., comp. 1. aбсолютно отклонение (смущение, грешка) на параметър; 2. отклонение на абсолютен параметър http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/parameter http://www.answers.com/disturbance http://dictionary.cambridge.org.

absolute permeability el. (the ratio of magnetic stream density to magnetic field intensity in a material) абсолютна магнитна проницаемост (отношението на магнитната индукция т.е. плътността на магнитния поток към интензитета на магнитното поле в даден материал) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/permeability http://www.answers.com/permeability http://en.wikipedia.org/permeability http://en.wikipedia.org/wiki/magnetic_permeability.

Absolute Power Level [APL] eltrn., comp. абсолютно ниво на мощност http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/power http://www.answers.com/level http://en.wikipedia.org/wiki/power_level http://en.wikipedia.org/wiki/APL.

absolute reference (absolute address) comp. абсолютна референция, абсолютен адрес (в електронни таблици: индикация, която указва къде се намират специфичните данни, поставени в постоянна колонка/ред; когато клетките се преместват или копират, абсолютният адрес не се променя) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/reference http://www.answers.com/reference http://en.wikipedia.org/wiki/absolute_reference http://www.netlingo.com.

absolute right юр. абсолютно право (право върху движима или недвижима собственост) http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

absolute rule абсолютно правило (правило, което не се променя при никакви обстоятелства) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/rule http://www.answers.com/rule http://en.wikipedia.org/wiki/rule http://dictionary.cambridge.org.

Absolute Total Loss [ATL] business абсолютна (тотална, пълна) загуба (гибел) (на застраховано имущество/предмет на застраховка) http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://www.law-dictionary.org.

Absolute Voltage Level [AVL] eltrn. абсолютно ниво на напрежение http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTE http://thefreedictionary.com/voltage http://en.wikipedia.org/wiki/voltage.

absolutely sure 1. абсолютно сигурен; 2. абсолютно (напълно) уверен; 3. абсолютно сигурно http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTELY http://thefreedictionary.com/sure http://www.answers.com/sure http://dictionary.cambridge.org.

absolutely unbiased estimator 1. абсолютно безпристрастен оценител; изцяло (съвсем) безкористен оценител; 2. абсолютно (напълно) безпристрастна оценка (и статистическа) http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTELY http://thefreedictionary.com/unbiased http://www.answers.com/unbiased http://en.wikipedia.org/wiki/estimator.

absolution n 1. юр. оправдание, оправдателна присъда; освобождаване (от наказания/задължениея и пр.); 2. опрощаване (на грехове и пр.) http://thefreedictionary.com/absolution http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLUTION http://www.answers.com/absolution http://en.wikipedia.org/wiki/absolution.

absolutism n абсолютизъм; абсолютна власт; самодържавие http://thefreedictionary.com/absolutism http://www.answers.com/absolutism http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

absolve v прощавам, опрощавам, освобождавам (от of, from) (отговорност/задължение/дългове/грехове/вина и пр.) http://thefreedictionary.com/absolve http://www.wordwebonline.com/en/ABSOLVE http://www.answers.com/absolve.

absorb v 1. абсорбирам, поглъщам; поемам; попивам (и прен.); 2. всмуквам, засмуквам; 3. амортизирам, заглушавам (шумове и пр.) http://thefreedictionary.com/absorb http://www.wordwebonline.com/en/ABSORB http://www.answers.com/absorb http://en.wikipedia.org/wiki/absorb.

absorbability n физ., tech., eltrn. абсорбционна способност; абсорбируемост; поглъщаемост; способност за абсорбиране http://thefreedictionary.com/absorbability http://www.wordwebonline.com/en/ABSORBABILITY http://www.answers.com/absorbability www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

absorbance n 1. абсорбция, поглъщане, поемане; 2. оптична плътност, екстинкция http://thefreedictionary.com/absorbance http://www.wordwebonline.com/en/ABSORBANCE http://www.answers.com/absorbance http://en.wikipedia.org/wiki/absorbance.

absorbent n 1. абсорбент, поглъщател; 2. поглъщащо (абсорбиращо, хигроскопично) средство; 3. adj попиващ, поглъщащ, абсорбиращ; хигроскопичен http://thefreedictionary.com/absorbent http://www.wordwebonline.com/en/ABSORBENT http://www.answers.com/absorbent http://en.wikipedia.org/wiki/absorbent.

absorber n 1. абсорбер, абсорбционен апарат; 2. абсорбиращо (хигроскопично, поглъщащо, попиващо) вещество (средство); 3. поглъщаща среда, поглъщател; 4. амортисьор, амортизатор, ударосмекчител; ауспух; 5. физ., el. филтър, поглъщател http://thefreedictionary.com/absorber http://www.wordwebonline.com/en/ABSORBER http://www.answers.com/absorber http://en.wikipedia.org/wiki/absorber.

absorber circuit el., eltrn. (a circuit of a transmitter that commonly includes an electron tube, that absorbs some power from the transmitter by breaking in the oscillatory circuit of the oscillator/generator, and in this way preventing creation of voltaic arc on the place of breaking, that could have cause additional damages) поглъщаща схема (схема в предавател, която по принцип включва електронна лампа, поглъщаща мощност от предавателя при прекъсване в трептящия кръг на генератор, като по този начин предотвратява образуването на волтова дъга на мястото на прекъсването, която може да предизвика допълнителни повреди) http://thefreedictionary.com/absorber http://www.wordwebonline.com/en/CIRCUIT http://www.answers.com/absorber http://en.wikipedia.org/wiki/circuit.

absorptiometer (an instrument for determining the concentration оf a solution by means of a beam of light of selected wavelength transmitted through the solution) el. абсорбциометър (уред за определяне концентрацията на разтвор с помощта на светлинен лъч с определена дължина на вълната, който преминава през разтвора) http://thefreedictionary.com/absorptionmeter http://www.wordwebonline.com/en/ABSORPTIOMETER http://www.answers.com/absorptiometer www.askoxford.com www.webster-dictionary.net http://en.wikipedia.org/wiki/absorptiometer http://www.glossarist.com/glossaries.

absorption n 1. абсорбция, абсорбиране, поглъщане; попиване; 2. всмукване; засмукване; 3. амортизиране, омекчаване; 4. задълбоченост, вглъбеност http://thefreedictionary.com/absorption http://www.wordwebonline.com/en/ABSORPTION http://www.answers.com/absorption http://en.wikipedia.org/wiki/absorption.

absorption dynamometer tech., el. (a type of testing brake for measuring the output of electric motors and internal-combustion engines which absorbs the output as well as measuring it) абсорбционен динамометър (вид изпитвателно спирачно устройство за измерване на изходна мощност на електрически двигатели и двигатели с вътрешно горене, който абсорбира и измерва мощността) http://en.wikipedia.org/wiki/dynamometer http://thefreedictionary.com/absorption http://www.wordwebonline.com/en/DYNAMOMETER http://www.answers.com/dynamometer http://en.wikipedia.org/wiki/dynamometer www.infoplease.com/dictionary/electrotechnics.

Absorption Frequency Meter [AFM] eltrn., telecom. (a signal frequency or signal wave-length measuring device) абсорбционен честотомер (уред за измерване на честота или дължина на вълната на сигнали) http://thefreedictionary.com/absorption http://www.wordwebonline.com/en/FREQUENCY http://en.wikipedia.org/wiki/frequency_meter www.webopedia.com/TERM/f/frequency.

absorption inductor el. поглъщаща бобина; индуктор; абсорбционен индуктор http://www.wordwebonline.com/en/ABSORPTION http://www.answers.com/inductor http://en.wikipedia.org/wiki/inductor www.infoplease.com/dictionary/electrotechnics.

absorption modulation eltrn.(а method for realising amplitude modulation, in which the amplitude of the carrier signal changes depending on the power absorbed by an electric resistance element) абсорбционна модулация, модулация чрез абсорбция (поглъщане) (метод за осъществяване на амплитудна модулация, при който амплитудата на носещия сигнал се променя в зависимост от мощността, абсорбирана от електрически съпротивителен елемент); вж. modulation, amplitude modulation http://thefreedictionary.com/absorption http://www.wordwebonline.com/en/MODULATION http://www.answers.com/absorption http://en.wikipedia.org/wiki/modulation.

absorption rate 1. обхват (скорост) на абсорбция (поглъщане, поемане, усвояване) (и прен.); 2. business нормативна ставка на режийни разходи (разноски) http://thefreedictionary.com/absorption http://www.wordwebonline.com/en/RATE http://www.answers.com/absorption http://en.wikipedia.org/wiki/absorption http://dictionary.cambridge.org.

abstain n въздаржам се; пазя се (от from) http://thefreedictionary.com/abstain http://www.wordwebonline.com/en/ABSTAIN http://www.answers.com/abstain.

abstention n въздържание, въздържане, въздържаност (от from) http://thefreedictionary.com/abstention http://www.wordwebonline.com/en/ABSTENTION http://www.answers.com/abstention www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abstinence n 1. въздържане; въздържаност; 2. умереност, скромност http://thefreedictionary.com/abstinence http://www.wordwebonline.com/en/ABSTINENCE www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abstinent adj въздържан, умерен, скромен http://thefreedictionary.com/abstinent http://www.wordwebonline.com/en/ABSTINENT http://www.answers.com/abstinent www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

ABSW [Acoustic Bulk Shallow Wave] физ., eltrn. повърхностна обемна акустична вълна http://en.wikipedia.org/wiki/wave http://en.wikipedia.org/wiki/acoustic_wave.

abstract 1. v отделям, извличам; 2. v абстрахирам (се); разглеждам отвлечено (абстрактно); 3. v правя извлечение (извадка, резюме, анотация); резюмирам; 4. изваждам, отделям, отнемам (от from, of, out of); 5. прен. присвоявам, измъквам, открадвам; 6. n реферат, резюме, конспект, анотация; извадка; абстракция; отвлечено (абстрактно) понятие; 7. n абстрактна конструкция, абстрактен обект (в програмни езици и пр.); 8. adj абстрактен, отвлечен; въображаем; 9. adj теоретичен http://www.wordwebonline.com/en/ABSTRACT http://www.answers.com/dictionary/abstract http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abstract http://www.webster-dictionary.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/abstract http://dictionary.cambridge.org www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/abstract www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://frankdietz.com/glossary.htm http://www.yourdictionary.com http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

abstract code comp., internet 1. абстрактен код; 2. “извличане” на код; 3. “извличам” код http://thefreedictionary.com/abstract http://www.wordwebonline.com/en/CODE http://www.answers.com/abstract http://en.wikipedia.org/wiki/code.

abstract data type comp. data processing абстрактен тип данни, данни от абстрактен тип http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer.

abstract data type programming comp. programming програмиране на абстрактен тип данни http://thefreedictionary.com/abastact+data http://www.answers.com/abastract-data www.webopedia.com/Programming http://www.netlingo.com www.mac.effel.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer www.webopedia.com/Programming http://lu.com/odlis.

abstract data type programming language comp. programming език за програмиране на абстрактен тип данни (език за програмиране, който съдържа свойства за поддържане на абстрактни типове данни и поддържа обектноориентирано програмиране) www.mac.effel.com http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer www.webopedia.com/Programming http://lu.com/odlis.

abstract of account (account abstract) 1. извадка от сметка (изчисление); 2. списък от операции по (от) сметка http://thefreedictionary.com/abstract http://www.wordwebonline.com/en/ACCOUNT http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/account.

abstract syntax comp., internet абстрактен синтаксис (описание на структура от данни, която е независима от мaшинноориентирани структури с кодиране) http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer http://en.wikipedia.org/wiki/syntax.

Abstract Syntax Notation One [ASN.1] comp. software, internet абстрактен синтаксис; вж. ASN.1 http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer.

abstracted 1. adj отвлечен, абстрактен; 2. adj прен. потънал в мисли; замислен; разсеян; 3. отделен; извлечен; резюмиран; 4. мин. време на глагола abstract (извлякох/абстрахирах се и пр.) http://thefreedictionary.com/abstracted http://www.wordwebonline.com/en/ABSTRACTED http://www.answers.com/abstracted http://dictionary.cambridge.org.

abstracting 1. n абстрахиране, извличане; абстракция; 2. adj абстрахиращ, извличащ (от from, of); 3. n резюме; резюмиране, правене на извлечение (конспект и пр.) http://thefreedictionary.com/abstracting http://www.wordwebonline.com/en/ABSTRACTING http://www.answers.com/abstracting http://dictionary.cambridge.org.

abstraction n 1. (the principle of ignoring those aspects of a subject that are not relevant to the current purpose in order to concentrate solely on those that are substantial) абстракция, извлечение; австрахиране (принципът на игнориране на тези аспекти на дадена тема или субект, които не се отнасят до поставената в момента цел, като вниманието се съсредоточава само върху тези аспекти, които се отнасят до целта); 2. реферат, анотация; 3. отделяне; отнемане; 4. прен. изземване; присвояване; измъкване http://thefreedictionary.com/abstraction http://www.wordwebonline.com/en/ABSTRACTION http://www.answers.com/abstraction http://en.wikipedia.org/wiki/abstraction www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abstraction hierarchy comp. data processing 1. йерархия на aбстрактно представяне (чрез извадки); 2. абстракционна йерархия (напр. в езици от високо ниво) http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer http://lu.com/odlis http://thefreedictionary.com/abstraction http://www.wordwebonline.com/en/HIERARCHY http://en.wikipedia.org/wiki/hierarchy.

abstraction of data (data abstraction) comp. software абстракция на данни http://thefreedictionary.com/abstraction http://www.wordwebonline.com/en/DATA http://www.answers.com/abstraction http://en.wikipedia.org/wiki/data_abstraction http://www.netlingo.com www.computer-dictionary-online.org http://www.hyperdictionary.com/dictionary/computer.

Abstracts Scientific Cambridge (Cambridge Scientific Abstracts) comp., internet онлайн директория “Кеймбриджки научни реферати” http://www.csa.com http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Scientific_Abstracts.

ABT [Automatic Bank Teller] банков терминал за автоматично обслужване; банкомат http://en.wikipedia.org/wiki/ABT http://thefreedictionary.com/ABT http://www.answers.com/ABT.

ABU [Asian Broadcasting Union] Азиатски съюз за радиоразпръскване http://en.wikipedia.org/wiki/ABU http://thefreedictionary.com/ABU http://www.answers.com/ABU.

abundance n 1. изобилие; богатство; охолство; излишество; 2. хим. относително съдържание, разпространение на елементи; 3. наплив, изблик (на чувства и пр.) http://thefreedictionary.com/abundance http://www.wordwebonline.com/en/ABUNDANCE http://www.answers.com/abundance http://en.wikipedia.org/wiki/abundance.

abundant adj 1. обилен, богат, изобилен; 2. широкоразпространен; множествен, многочислен http://thefreedictionary.com/abundant http://www.wordwebonline.com/en/ABUNDANT http://www.answers.com/abundant http://en.wikipedia.org/wiki/abundant.

abundant number math. 1. излишно число (цифра, номер); 2. число (цифра, номер) в повече http://thefreedictionary.com/abundant http://www.wordwebonline.com/en/NUMBER http://www.answers.com/abundant http://dictionary.cambridge.org.

abuse 1. n неправилна употреба; неправилна експлоатация при нарушаване правила за работа; 2. n ползване без пълномощия; 3. n злоупотреба; 4. прен. оскърбление; 5. v употребявам неправилно; злоупотребявам; оскърбявам; 6. v нарушавам, накърнявам (правила/права и пр.) http://thefreedictionary.com/abuse http://www.wordwebonline.com/en/ABUSE http://www.answers.com/abuse http://en.wikipedia.org/wiki/abuse www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

abuse of confidence 1. накърняване (излъгване) на доверие; 2. злоупотреба с доверие http://thefreedictionary.com/abuse http://www.wordwebonline.com/en/CONFIDENCE http://www.answers.com/abuse http://en.wikipedia.org/wiki/confidence http://dictionary.cambridge.org.

abuse of industrial rights (industrial rights abuse) business, юр. злоупотреба с промишлени права (използване на промишлени права в противоречие с техния предмет) http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

Abuse of Law Doctrine (Doctrine of Law Abuse) юр. доктрина за злоупотреба със закона (в западноевропейски държави) http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

abuse of tax havens (tax havens abuse) business, юр. злоупотреба с данъчно убежище http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org http://thefreedictionary.com/tax http://www.wordwebonline.com/en/HAVEN.

abuser n 1. нарушител; 2. човек, който обижда, грубиян; 3. прелъстител http://thefreedictionary.com/abuser http://www.answers.com/abuser http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abut 1. v гранича, достигам до; опирам се в; 2. n опора, подпора, устой http://thefreedictionary.com/abut http://www.wordwebonline.com/en/ABUT http://www.answers.com/abut http://en.wikipedia.org/wiki/abut.

abutment n 1. опора; опорна повърхнина; подпора; устой; 2. край, допирна точка, устои (и прен.); 3. пета (на свод); 4. междина, синур http://thefreedictionary.com/abutment http://www.wordwebonline.com/en/ABUTMENT http://www.answers.com/abutment http://en.wikipedia.org/wiki/abutment.

abutter n юр. собственик на съседен (граничен) имот http://thefreedictionary.com/abutter http://www.answers.com/abutter http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abutting adj съседен, граничещ; опиращ се, допиращ се (челно) http://thefreedictionary.com/abutting http://www.wordwebonline.com/en/ABUTTING http://www.answers.com/abutting.

ABV [Accrued Benefit Validation] business (метод за) оценка на начисления за пенсия (чрез натрупване на пенсионни вноски) http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://en.wikipedia.org/wiki/ABV.

ABVM [Accrued Benefit Validation Method] business метод за оценка на начисления за пенсия http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://economist.com/research/Economics.

ABW 1. [Acoustic Bulk Wave] eltrn., telecom. обемна акустична вълна; 2. [address bus width] comp. размер (ширина) на адресна шина http://en.wikipedia.org/wiki/ABW http://thefreedictionary.com/ABW http://www.answers.com/ABW.

abysm n бездна, бездънна пропаст http://thefreedictionary.com/abysm http://www.answers.com/abysm http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abysmal adj 1. бездънен; дълбок; 2. краен, огромен, безграничен (невежество и пр.) http://thefreedictionary.com/abysmal http://www.answers.com/abysmal http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abyss n 1. бездна, пропаст; 2. прен. пъкъл, ад http://thefreedictionary.com/abyss http://www.answers.com/abyss http://www.wordwebonline.com/en/ABYSS http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abyss http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

abyssal adj 1. дълбоководен; 2. геол. дълбочинен; 3. бездънен, дълбок http://thefreedictionary.com/abyssal http://www.answers.com/abyssal http://en.wikipedia.org/wiki/abyssal http://www.hyperdictionary.com/dictionary/abyssal http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

Abyssinian 1. adj абисински, етиопски; 2. n абисинец http://www.answers.com/Abyssinian http://thefreedictionary.com/Abyssinian http://en.wikipedia.org/wiki/Abyssinian http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

a.c. 1. [anni currents] т. г., тази година, текуща(та) година; 2. [a conto] business по сметка; 3. [alternating current] el. променлив ток www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

A.C. [Ante Christum] преди Христа, преди Новата ера www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

A/C (a/c) 1. [account current] текуща сметка; 2. [account] сметка www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

a/c payee only [account payee only] business 1. само в сметката на ремитента (за чек и пр); 2. само в сметката на получателя на пари (предявителя на чек) http://thefreedictionary.com/payee http://www.wordwebonline.com/en/ACCOUNT http://dictionary.cambridge.org.

A/cs.Pay [a/c pay=accounts payable] business 1. сметки за плащане; сметки в процес на плащане; 2. кредитна задълженост; 3. събир. дългове; текуща задълженост (към кредитори и пр.); 4. парични задължения, дебити по сметки www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

AC 1. [Acoustical Coupler] eltrn., comp., internet, telecom. акустичен съединител (устройство/гнездо на телефонна слушалка); 2. [alternating current] el. променлив ток http://en.wikipedia.org/wiki/alternating_current www.webster-dictionary.net/definition/electrotechnics; 3. [Analog Computer] comp. аналогов компютър, компютър за обработка на аналогови данни www.computer-dictionary-online.org http://www.pcwebopedia.com; 4. [Assurance Company] business застрахователна компания (фирма); компания за осигуровки (застраховки) http://en.wikipedia.org/wiki/AC http://www.answers.com/AC.

a-c coupled flip-flop [alternate-coupled flip-flop] eltrn., comp. 1. импулсно управляем тригер, импулсно управляема тригерна схема; 2. тригер с променливо свързване; вж. flip-flop http://thefreedictionary.com/flip-flop http://www.answers.com/flip-flop.

AC amplifier [Alternating Current amplifier, a.c.a.] el. променливотоков усилвател; усилвател на променлив ток http://thefreedictionary.com/amplifier http://www.wordwebonline.com/en/AMPLIFIER http://en.wikipedia.org/wiki/alternating_current.

AC balancer [Alternating Current balancer] el. променливотоков изравнител (стабилизатор); изравнител (стабилизатор) на променлив ток http://thefreedictionary.com/balancer http://www.wordwebonline.com/en/AC http://www.answers.com/balancer http://en.wikipedia.org/wiki/AC http://dictionary.cambridge.org.

AC bridge [Alternating Current bridge] (a bridge circuit employing alternating current for the measurement of circuit parameters) el. npoменливотоков мост (мостова схема, при която се използва променлив ток за измерване параметрите на ел. вериги/схеми) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org .

AС calculation table [Alternating Current Calculation Table, ACCT] el., eltrn. (circuit/network analyzer form) променливотокова изчислителна таблица (форма на схемен/мрежов анализатор) http://thefreedictionary.com/AC http://www.wordwebonline.com/en/CURRENT http://en.wikipedia.org/wiki/a http://dictionary.cambridge.org.

AC dump [Alternating Current dump] el., eltrn., comp. аварийно снемане (изключване) на напрежението (за ел. захран­ване) http://thefreedictionary.com/dump http://www.answers.com/AC http://en.wikipedia.org/wiki/alternating_current http://dictionary.cambridge.org .

AC electrode resistance [Alternating Current electrode resistance, a.c.e.r] el. електродно променливотоково съпротивление; електродно съпротивление на променлив ток http://thefreedictionary.com/AC http://www.wordwebonline.com/en/ELECTRODE http://www.answers.com/resistance http://dictionary.cambridge.org .

AC-excited discharge [Alternating Current-excited discharge] el., eltrn. 1. разряд, възбуден от променлив ток; разтоварване (изпразване) възбудено от променлив ток; 2. променливотоково разтоварване; променливотоков разряд www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

AC potentiometer [Alternating Current potentiometer] (an instrument for comparing alternating voltages) el. потенциометър/компенсатор за про­менливо напрежение (уред за сравняване на променливи напрежения) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/potentiometer.

ACA eltrn., comp., internet 1. [Adaptive Cutter Attenuator] адаптивен отслабител (заглушител) на сигнали; 2. [Adjacent-Channel Attenuation] отслабване на съседен канал; 3. [American Communications Association] Американска асоциация за комуникации; 4. [Automatic Circuit Analyser] автоматичен схемен анализатор; 5. [Asynchronous Communications Adapter] адаптер за асинхронни комуникации; асинхронен комуникационен адаптер www.hyperdictionary.com/ www.hyperdictionary.com/computing/acia http://en.wikipedia.org/wiki/ACA http://www.answers.com/ACA.

acacia n бот. акация http://thefreedictionary.com/acacia http://www.wordwebonline.com/en/ACACIA http://www.answers.com/acacia http://en.wikipedia.org/wiki/acacia.

acad. 1. [academic] n академик; 2. [academical] adj академичен; 3. [academy] n академия http://thefreedictionary.com/academic http://www.wordwebonline.com/en/ACADEMY http://www.answers.com/academical http://en.wikipedia.org/wiki/academy http://dictionary.cambridge.org.

academic 1. adj академичен, университетски; 2. adj академичен, абстрактен, теоретичен (подход/познания и пр.); 3. прен. сух, педантичен (стил и пр.); 4. n учен, член на научно дружество; 5. pl академични, теоретични аргументи http://www.answers.com/academic http://thefreedictionary.com/academic http://en.wikipedia.org/wiki/academic http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

academical 1. adj академичен, университетски; 2. n pl университетско (академично) облекло – шапка и наметало, носени при тържествени случаи; 3. n pl. професорска тога и барета http://www.answers.com/academical http://thefreedictionary.com/academicals http://www.wordwebonline.com/en/ACADEMICAL http://en.wikipedia.org/wiki/academical http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

academician n академик, член на академия; член на академично (научно) дружество http://www.answers.com/academician http://thefreedictionary.com/academician http://www.wordwebonline.com/en/ACADEMICIAN http://en.wikipedia.org/wiki/academician http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

academism (academicism) n академизъм; традиционен формализъм http://www.answers.com/academism http://thefreedictionary.com/academism http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

academy n 1. академия; 2. висше учебно заведение http://thefreedictionary.com/academy http://www.wordwebonline.com/en/ACADEMY http://www.answers.com/academy http://en.wikipedia.org/wiki/academy.

academy-board n 1. съвет (управително тяло/борд) на академия (висше учебно/научно заведение/звено); 2. картон, върху който се рисува с маслени бои http://dictionary.cambridge.org http://thefreedictionary.com/academy http://www.wordwebonline.com/en/ACADEMY http://www.answers.com/academy-board http://en.wikipedia.org/wiki/academy.

ACAL [Assembly Clip-Art Library] comp. software библиотека от сглобяеми отрязъци от графически изображения (клипове) (колекции от изображения и символи, закупени или запаметени/съхранени от предишни обработки; много програми за чертане се закупуват заедно с такава библиотека от символи; по-лесно е да се създаде дисплей/изображение чрез използване на предварително разработени шаблони от символна библиотека, отколкото да се създава дисплей от изчертаване) http://www.answers.com/clip-art http://thefreedictionary.com/clip-art+library www.clipart.usscouts.org/Software.asp http://en.wikipedia.org/wiki/clipart_library http://thefreedictionary.com/ACAL http://en.wikipedia.org/wiki/ACAL.

acanthite n акантит (минерал) http://thefreedictionary.com/acanthite http://www.wordwebonline.com/en/ACANTHITE http://www.answers.com/acanthite http://en.wikipedia.org/wiki/acanthite.

acanthus n 1. акант, акантов лист (стилизиран орнамент); 2. бот. синя шапка, акантус http://thefreedictionary.com/acanthus http://www.wordwebonline.com/en/ACANTHUS http://www.answers.com/acanthus http://en.wikipedia.org/wiki/acanthus.

acarid n биол. акар, червейче, кърлеж http://thefreedictionary.com/acarid http://www.wordwebonline.com/en/ACARID http://www.answers.com/acarid http://en.wikipedia.org/wiki/acarid.

ACAS 1. [Advisory, Conciliation and Arbitration Service] business, юр. служба за консултации, помирения и арбитраж (при трудови спорове и др.); 2. [Airborne Collision Avoidance System] eltrn., comp. Aвиационна система за предупреждение за сблъскване на самолети [АКАС] (система за предотвратяване на сблъсквания на самолети и пр. във въздуха) http://en.wikipedia.org/wiki/ACAS http://www.law-dictionary.org http://thefreedictionary.com/ACAS http://www.answers.com/ACAS.

acatalepsy n 1. филос. акаталепсия; непостижимост, неоткриваемост; неспособност да се разбере нещо; 2. неопределеност (неразбираемост) в признаците на болест и пр. http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Philosophy; 3. мед. неточност, неопределеност (на диагноза, на признаците на болест и пр.); 4. мед. акаталепсия, слабоумие www.askoxford.com www.webster-dictionary.net http://www.online-dictionary.org http://www.online-medical-dictionary.org.

ACB 1. [Agricultural Credit Bank] business банка за земеделски кредити; земеделска кредитна банка; 2. [Automatic Call Back/Callback] comp., internet, telecom. автоматично връщане на извикването (повикването); автоматичен отговор на извикване http://en.wikipedia.org/wiki/ACB http://www.answers.com/ACB http://www.netlingo.com.

a/c bks. [account books] business счетоводни книги www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org .

ACC (acc/acc.) 1. [ACCount] business сметка; 2. [Annual Capital Charges] business годишни разходи за ползване на капитал (лихви и погашения); 3. [accumulator] comp. акумулатор, суматор, сумиращо устройство, суматор от натрупващ тип; (регистър или натрупващ суматор за временно съхраняване на информацията; основен компонент на микропроцесора); 4. [Admission Connection Control] comp., telecom., internet управление на достъпа до връзка; 5. [Agent Communication Channel] comp., internet агент на комуникационен канал, агент на канал за комуникации (компонент на многоагентна комуникационна система, който осигурява физическа връзка между агентите в системата, включително и служебните агенти; комуникационните канали осигуряват доставка на съобщения не само в рамките на агентна платформа, също и между различни компютри); 6. [Automatic Contrast Control] eltrn., comp. автоматично регулиране на контраста http://en.wikipedia.org/wiki/ACC http://www.answers.com/ACC http://www.netlingo.com http://lu.com/odlis.

acce. [acceptance] n 1. приемане; допускане; приемка 2. съгласие; одобрение; одобряване; 3. business акцепт; акцептиране http://thefreedictionary.com/acceptance http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPTANCE http://dictionary.cambridge.org.

accede v 1. встъпвам (в длъжност); 2. присъединявам се (към to); 3. съгласявам се, отстъпвам (пред to) http://thefreedictionary.com/accede http://www.wordwebonline.com/en/ACCEDE http://www.answers.com/accede.

accelerate v 1. ускорявам (се), засилвам (се); придавам по-голяма (по-висока) скорост; 2. усилвам; форсирам (режим на работа); увеличавам (повишавам) скорост (ход, бързина и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ACCELERATE http://www.answers.com/dictionary/accelerate http://www.hyperdictionary.com/dictionary/accelerate http://www.webster-dictionary.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/accelerate http://dictionary.cambridge.org www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/accelerate www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://frankdietz.com/glossary.htm http://www.yourdictionary.com http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

accelerate a debt business 1. ускорявам плащане (съкращавам срок за погасяване) на дълг; 2. изисквам предсрочно погасяване на дълг http://www.answers.com/accelerate http://thefreedictionary.com/debt http://en.wikipedia.org/wiki/accelerate http://www.hyperdictionary.com/dictionary/debt http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

accelerate a loan business 1. ускорявам плащане (съкращавам срок за погасяване) на заем (кредит); 2. изисквам предсрочно връщане на заем http://www.answers.com/accelerate http://thefreedictionary.com/loan http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

Accelerated Cost Recovery System [ACRS] business система за ускорено възстановяване на разходи (разноски) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org .

accelerated depreciation (of plant and machinery) business ускорена амортизация (на машини и оборудване) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org .

Accelerated Graphics Port [AGP] comp., internet ускорен графичен порт; порт за ускорен достъп и обработка на графика http://www.answers.com/AGP http://thefreedictionary.com/port www.computer-dictionary-online.org http://en.wikipedia.org/wiki/accelerated_graphics http://www.netlingo.com www.webopedia.com/Graphics http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://dictionary.cambridge.org www.sysopt.com/agp.html http://en.wikipedia.org/wiki/AGP.

Accelerated Life Test [ALT] tech., el., eltrn., comp. (a method for testing the durability/life test in which the time for the life test of an element, component, or an entire device is considerably shorter than the probably life/durability) ускорено изпитване на дълготрайност (жизнен цикъл) (метод за изпитване на дълготрайност, при който времето за изпитване на дълготрайност на отделен елемент, компонент, или на цялото устройство, е значително по-кратко от вероятната реална дълготрайност) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

accelerated payment business ускорено плащане (плащане преди договорен срок/преди настъпване на падежа/срока за погасяване; плащане в по-къс/намален/съкратен срок) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

accelerated rates 1. ускорен темп (ход, скорост); 2. прен. в съкратени срокове (процедура) http://thefreedictionary.com/accelerated http://www.wordwebonline.com/en/RATES http://dictionary.cambridge.org.

accelerating 1. adj ускоряващ, ускорителен; 2. n ускоряване http://www.answers.com/accelerating http://thefreedictionary.com/accelerating http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

accelerating electrode (accelerator) (an electrode in an electron tube that accelerates the electrons emitted from cathode) eltrn. ускоряващ електрод, акселератор (електрод в електронна лампа, който ускорява електроните, излъчени от катода) www.wordwebonline.com http://en.wikipedia.org/wiki/electrode http://dictionary.cambridge.org.

accelerating relay el. (a device that controls the time interval between the closing of successive resistor-short-circuiting contactors in starting a motor, and so providing automatic acceleration) ускорително реле (устройство/прибор, който регу­лира интервала от време между последователно резисторни накъсо съединени/затварящи се контактори при пускане на двигател, осигурявайки по този начин автоматично ускорение) http://www.answers.com/accelerating http://thefreedictionary.com/relay http://en.wikipedia.org/wiki/relay http://dictionary.cambridge.org.

Accelerating Inflation Rate of Employment [AIRE] business равнище на трудова заетост, което води до нарастване на инфлацията http://thefreedictionary.com/inflation http://www.wordwebonline.com/en/EMPLOYMENT http://economist.com/research/Economics http://dictionary.cambridge.org.

Accelerating Inflation Rate of Unemployment [AIRU] business равнище на безработица, което води до ускорено нарастване на инфлацията http://thefreedictionary.com/unemployment http://www.wordwebonline.com/en/INFLATION http://economist.com/research/Economics http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://www.hyperdictionary.com/dictionary/inflation.

accelerating voltage el., eltrn. (a voltage that is supplied between the screen and the cathode of a Cathode-Ray Tube/CRT, in order to accelerate the electrons constituting the electron beam) ускоряващо напрежение (напрежение, подадено между екрана и катода на електроннолъчева тръба, с цел да се ускорят електроните на електронния лъч); вж. CRT/Cathode-Ray Tibe http://thefreedictionary.com/accelerating http://www.wordwebonline.com/en/VOLTAGE http://en.wikipedia.org/wiki/voltage.

acceleration n 1. ускоряване, ускорение; 2. прен. по­добрение; 3. форсиране; 4. увеличаване на скорост, засилване, усилване http://www.wordwebonline.com/en/ACCELERATION http://www.answers.com/dictionary/acceleration http://www.hyperdictionary.com/dictionary/acceleration http://www.webster-dictionary.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/acceleration http://dictionary.cambridge.org www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/acceleration www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://frankdietz.com/glossary.htm http://www.yourdictionary.com http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

acceleration board (acceleration card, acceleration printed circuit board) eltrn., comp. ускорителна (печатна) платка www.directory.google.com/Top/Computers/Hardware/Components/ www.computer-dictionary-online.org http://en.wikipedia.org/wiki/PCB http://computing-dictionary.thefreedictionary.com.

acceleration card (acceleration board/acceleration printed circuit board) eltrn., comp. ускорителна (печатна) платка www.directory.google.com/Top/Computers/Hardware/Components/ www.computer-dictionary-online.org.

acceleration clause business клауза (параграф) за ускоряване; клауза (точка) за предсрочно плащане (за предсрочно погасяване на кредит/ипотека/дължима лихва и пр.) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

acceleration in rates (rate acceleration) ускоряване (засилване) на темпове (ход, скорост) www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org .

acceleration of maturity (maturity acceleration) 1. business съкращаване на срока за погасяване; ускоряване (предсрочно настъпване) на срока за погасяване (падеж); 2. ускоряване на развитието (зрелостта) http://en.wikipedia.org/wiki/maturity http://dictionary.cambridge.org .

accelerator n 1. comp., eltrn. акселератор, ускорител (ускорява обработката на операционната част на машинните команди на централния процесор); 2. хим. ускорител; катали­затор www.askoxford.com www.webster-dictionary.net http://en.wikipedia.org/wiki/accelerator http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Physics http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Electronics http://thefreedictionary.com/Technics.

accent 1. n акцент (подчертаването на характерна особеност); прим, щрих (в качеството на индекс; при компютърна обработка); ударение; 2. v поставям ударение (на, върху on, over); наблягам (на on, over); изтъквам (и прен.) http://thefreedictionary.com/accent http://www.wordwebonline.com/en/ACCENT http://www.answers.com/accent http://en.wikipedia.org/wiki/accent www.askoxford.com www.webster-dictionary.net.

accept 1. v приемам; допускам; съгласявам се; признавам, одобрявам, акцептирам; 2. v прен. търпя, примирявам се, подчинявам се на (решение и пр.); 3. n business акцепт; 4. акцептирам (чек/менителница/полица); 5. v юр. поемам, приемам (отговорност и пр.) http://thefreedictionary.com/accept http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://www.answers.com/accept http://en.wikipedia.org/wiki/accept www.askoxford.com www.webster-dictionary.net http://www.law-dictionary.org www.legalterm.com http://legal-dictionary.thefreedictionary.com http://www.legal-dictionary.org.

accept a bill business 1. акцептирам сметка (квитанция); 2. акцентирам (приемам) трата (полица, коносамент, сметка) http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://thefreedictionary.com/accept http://www.wordwebonline.com/en/BILL http://www.answers.com/accept http://en.wikipedia.org/wiki/bill http://dictionary.cambridge.org.

accept a bill of honor business акцептирам менителница за спасяване кредита на менителницоподател http://financial-dictionary.thefreedictionary.com www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

accept a draft 1. business акцентирам (приемам, одобрявам, признавам) трата (полица); 2. tech. приемам (одобрявам) чертеж (план, скица, проект) http://thefreedictionary.com/accept http://www.wordwebonline.com/en/DRAFT http://www.answers.com/accept http://en.wikipedia.org/wiki/draft http://dictionary.cambridge.org.

accept a lot business 1. приемам партида; одобрявам (акцентирам, признавам) партида; 2. приемам (акцептирам) пратка http://www.answers.com/accept http://thefreedictionary.com/lot http://en.wikipedia.org/wiki/accept http://www.hyperdictionary.com/dictionary/lot http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

accept an invitation business приемам (oдобрявам) покана http://www.answers.com/accept http://thefreedictionary.com/invitation http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://en.wikipedia.org/wiki/invitation http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

accept an offer business приемам (одобрявам) оферта (предложение) www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://en.wikipedia.org/wiki/offer http://dictionary.cambridge.org.

accept as pledge business 1. приемам (акцептирам) в качество на залог; 2. приемам като обезпечение (гаранция) www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://dictionary.cambridge.org.

accept goods business приемам (одобрявам, признавам, допускам, акцептирам) стоки www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://dictionary.cambridge.org.

accept level 1. ниво на (за) потвърждаване; слой за потвърждаване (приемане); 2. приемам (одобрявам) ниво (слой, равнище) www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://thefreedictionary.com/level http://dictionary.cambridge.org.

accept same physical parts comp., eltrn. приемам (включвам при ползване) същите физически части; одобрявам (приемам) едни и същи (еднакви, равностойни) физически части (на компютърна система/платформа и пр.) www.wordwebonline.com/en/ACCEPT http://dictionary.cambridge.org.

acceptable adj 1. приемлив; допустим; 2. желан, приятен, добре дошъл (приет) http://thefreedictionary.com/acceptable http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPTABLE http://www.answers.com/acceptable.

acceptable price business 1. приемлива (допустима) цена; 2. цена, която може да се одобри (приеме); 3. акцептуема цена http://www.answers.com/acceptable http://thefreedictionary.com/price http://en.wikipedia.org/wiki/acceptable http://www.hyperdictionary.com/dictionary/price http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

Acceptable Quality Level [AQL] приемливо (допустимо) ниво на качество http://www.answers.com/acceptable http://thefreedictionary.com/quality+level http://en.wikipedia.org/wiki/acceptable http://www.hyperdictionary.com/dictionary/quality http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

Acceptable Reliability Level [ARL] допустимо (приемливо) ниво на надеждност www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/reliability.

Acceptable Use Policy [AUP] comp., internet политика на приемливата употреба (напр за компютърна мрежа: система от правила за употреба на компютърна мрежа/компютърна услуга) http://www.answers.com/acceptable+use http://www.answers.com/policy http://thefreedictionary.com/acceptable http://www.wordwebonline.com/en/USE http://en.wikipedia.org/wiki/policy http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org http://www.netlingo.com.

acceptance n 1. приемане, получаване; 2. одобрение, приемане; 3. прен. благосклонен прием; 3. business акцепт; акцентиране; приемане, получаване, одобряване; 4. adj приемателен (тест и пр.) http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPTANCE http://www.answers.com/dictionary/acceptance http://www.hyperdictionary.com/dictionary/acceptance http://www.webster-dictionary.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/acceptance http://dictionary.cambridge.org www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/acceptance www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://frankdietz.com/glossary.htm http://www.yourdictionary.com http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

acceptance acknowledgement 1. потвърждаване на приемането (получаването); 2. положителен (потвърдителен, одобрителен) отговор http://www.answers.com/acceptance http://thefreedictionary.com/acknowledgement http://en.wikipedia.org/wiki/acceptance http://www.hyperdictionary.com/dictionary/acknowledgement http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

acceptance act 1. акт на предаване-приемане; предавателно-приемателен акт; приемателен акт (протокол); 2. действие (действия) по приемане (одобряване, акцептиране) http://www.answers.com/acceptance www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/act.

acceptance certificate tech., business 1. сертификат (акт, удостоверение) за приемане (приемка), приемателен сертификат; 2. приемателна ведомост http://www.answers.com/acceptance www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/certificate.

acceptance commission business акцептна комисионна (такса при банков акцепт и др.) http://www.answers.com/acceptance www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/commission.

acceptance credit business акцептен кредит (кредит, предоставян от банка/кредитна къща при условие, че клиентът ще предостави на банката-акцептант сумата по теглена трата преди нейния падеж) http://www.answers.com/acceptance www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://thefreedictionary.com/acceptance http://www.wordwebonline.com/en/CREDIT http://en.wikipedia.org/wiki/credit www.investopedia.com/dictionary.

acceptance financing business акцептно финансиране http://www.answers.com/acceptance http://thefreedictionary.com/financing http://financial-dictionary.thefreedictionary.com www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

acceptance house business 1. акцептна къща (фирма); 2. акцептна банка http://www.answers.com/acceptance http://financial-dictionary.thefreeidictionary.com www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

acceptance payment business акцептно плащане, акцептна форма на плащане (чрез платежно искане, издадено от доставчика при акцепт на платеца) http://www.answers.com/acceptance http://thefreedictionary.com/payment www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

Acceptance Payment Request [APR] business 1. акцептно платежно искане; 2. запитване (заявка) за акцептно плащане http://www.answers.com/acceptance http://thefredictionary.com/payment http://en.wikipedia.org/wiki/request http://dictionary.cambridge.org.

acceptance refusal 1. business отказ от акцепт (волеизявление на платец до обслужваща го банка, за връщане на цялата или част от платената сума, изтеглена въз основа на инкасо с последващ акцепт при плащане); 2. отказ от приемане (одобрение) http://www.answers.com/acceptance http://thefreedictionary.com/refusal www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org http://en.wikipedia.org/wiki/refusal.

acceptance schedule 1. график (план-график) за приемане; 2. приемлив график (план); списък на приемливи условия (за работа и пр.) http://www.answers.com/acceptance http://thefreedictionary.com/schedule http://en.wikipedia.org/wiki/schedule http://dictionary.cambridge.org.

acceptance test (a test to which is subjected a separate component/element or a whole device to demonstrate to the user that the test object corresponds to its requirements) приемно изпитание, приемателен тест (изпитание, на което се подлага отделен компонент или цяло устройство, за да се демонстрира на потребителя, че обектът на изпитването отговаря на неговите изисквания) http://thefreedictionary.com/acceptance http://www.wordwebonline.com/en/TEST http://www.answers.com/acceptance http://en.wikipedia.org/wiki/test http://dictionary.cambridge.org.

acceptance trials приемателни изпитания (на кораб/плавателен съд и пр.) http://www.answers.com/acceptance http://en.wikipedia.org/wiki/trial http://dictionary.cambridge.org.

Acceptance-Delivery Act [ADA] 1. приемателно-предавателен акт; приемо-предавателна ведомост; 2. акт (документ) за приемане-доставяне; 3. действия по приемане-предаване (на оборудване и пр.) http://www.answers.com/acceptance http://thefreedictionary.com/acceptance-delivery http://www.answers.com/act www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

acceptation n 1. приемане, възприемане; 2. (благоприятен) прием; одобрение; 3. business акцепт, акцептиране; 2. възприемане, схващане, разбиране; 3. общоприето значение на дума (термин); 4. признаване, признание (и прен.) http://www.answers.com/acceptation http://thefreedictionary.com/acceptation http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

accepted 1. adj приет; допуснат; одобрен; 2. business акцептиран (от from, by); 3. adv прието, одобрено; допуснато; акцептирано; 4. adj прен. общоприет; разпространен; възприет; 5. физ. захванат, прихванат (спектър) 6. мин. време на глагола accept (приех/акцептирах и пр.) http://thefreedictionary.com/accepted http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPTED http://www.answers.com/accepted http://dictionary.cambridge.org.

Accepted Use Policy [AUP] comp., internet 1. политика на приемливо (допустимо) използване; 2. приет способ за използване на предавателна (комуникационна, компютърна) мрежа http://www.answers.com/accepted http://thefreedictionary.com/use http://www.wordwebonline.com/en/POLICY http://en.wikipedia.org/wiki/accepted http://www.hyperdictionary.com/dictionary/use http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

accepting 1. n приемане, одобряване, одобрение (при контрол/проверка/тест/изпитание/оглед и пр.); 2. n допускане; акцептиране; акцепт; 3. adj приемащ, акцептиращ; съгласяващ се с, възприемащ (решение и пр.) http://www.answers.com/accepting http://thefreedictionary.com/accepting http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.britannica.com/eb/subject http://www.britannica.com/eb/alpha www.askoxford.com http://www.webster-dictionary.net http://dictionary.cambridge.org.

Accepting Bank [AB] business Aкцептна банка; Банка за акцептни операции http://financial-dictionary.thefreedictionary.com www.wordwebonline.com http://dictionary.cambridge.org.

Accepting Houses Committee [AHC] business Комитет на банкови институти, акцептиращи менителници (група Лондонски търговски банки) www.wordwebonline.com http://economist.com/research/Economics http://financial-dictionary.thefreedictionary.com http://www.hyperdictionary.com/dictionary/.

acceptor n 1. акцептор; получател, приемател; акцептант; 2. comp., eltrn. акцептор, устройство за приемане, контрол и одобрение; приемател; 3. акцептор (вещество, обикн. химически елемент от трета валентност, например бор, което придава ”дупчест” характер на проводимостта на полупроводник); 4. business акцептант, акцептор (физическо/юридическо лице, което се съгласява да изплати задължение от сметката си в банката да сключи договор/да поеме задължение по издадена срещу това задължение менителница и др.) http://www.wordwebonline.com/en/ACCEPTOR http://www.answers.com/dictionary/acceptor http://www.hyperdictionary.com/dictionary/acceptor http://www.webster-dictionary.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/acceptor http://dictionary.cambridge.org www.askoxford.com http://thefreedictionary.com/acceptor www.dictionary.com http://ec.europa.eu/eurodicautom/ http://www.english-dictionary.us http://frankdietz.com/glossary.htm http://www.yourdictionary.com http://ec.europa.eu/comm/translation/language_aids/english_en.htm http://bg.wikipedia.org http://en.wiktionary.org http://bg.wiktionary.org.

acceptor circuit el., eltrn., telecom. (a tuned circuit which will accept a signal