ЗА ПРОЕКТА
 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
 ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 И СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 
МЛАДЕЖКО 
ИНОВАЦИОННО И ИНФОРМАЦИОННО 
ОБЩЕСТВО 

 


 
 МИНИСТЕРСТВО
 НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 И НАУКАТА

 


 
БЪЛГАРСКИ 
ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ 
 
ПРОЕКТ
за създаване
на НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
от ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ
 
           Предпоставки:
          Създаването на мрежата от виртуални библиотеки е IV-ти етап от Националната програма за изграждане на виртуално образователно пространство, която стартира през 2002 г. в отговор на инициативата „e-Learning” на Европейската комисия и е обективна необходимост, обусловена от:
           » световните тенденции в развитието на образователната сфера и, в частност, на иновационните образователни технологии, илюстрирани чрез долните фигури;


           » програмите на Европейската комисия:
                ° LIFELONG LEARNING
                ° eLearning;
                ° eContentPlus;
                ° Framework Programme 7, ICT Challenge 4: Digital Libraries and Content.
           » проекта на Стратегията за развитие на висшето образование в България:
           “Създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки с център Българския виртуален университет.”
           » проекта на Оперативната програма за повишаване на образователния и научния потенциал на България:
           “2.4. Развитие на системата за електронно обучение и създаване на национални хранилища за електронни курсове и софтуерни продукти за електронно обучение към Българския виртуален университет.“
           » тенденцията към преход от задочно към дистанционно (електронно) обучение;
           » формирането на ново поколение Интернет потребители и съответно – на ново поколение обучаеми, желаещи да имат бърз достъп до разнообразно и качествено електронно учебно съдържание;
           » преходът към нов тип електронно обучение (e-Learning 2), чиито най-важни характеристики са демократизацията и децентрализацията на учебното съдържание и на достъпа до него;
           » постепенното навлизане на т.нар. мобилно обучение (m-Learning) и др.

           Основна цел:
          Създаване на виртуални библиотеки във всички университети, колежи и институти на БАН и тяхното интегриране в национално цифрово хранилище на знания, достъпно за всички, по всяко време и от всяко място, като предпоставка за развитие на базирана на знания икономика.

           Основни задачи:
           » да се изгради базата и инфраструктурата на националната мрежа чрез предоставяне на сървър с подходяща конфигурация и надеждност на всеки държавен университет, колеж и институт;
           » на сървъра да се инсталира „черупката” на виртуалната библиотека;
           » в библиотеката да се запише един еталонен уеб-базирани курс с интегрирана виртуална лаборатория;
           » сайтът на всеки курс да съдържа следните основни елементи:
                ° Анотация;
                ° Учебна програма;
                ° Списък с препоръчителни литературни източници, в т.ч. и в Интернет;
                ° Лекции;
                ° Тестове за самоконтрол на обучаемите;
                ° Упражнения с пълна гама интерактивни учебни модели;
                ° Задачи за самостоятелна работа, в това число и решени примери;
                ° Ръководства за курсово проектиране, за работа с използваните софтуерни продукти, за подготовка за контролни работи, изпити и др.;
                ° График на занятията;
                ° Конспект за изпита;
                ° Списък на преподавателския състав и координати за връзка с всеки преподавател;
                ° Съобщения;
                ° Форум;
                ° Чат;
                ° Статистическа информация за активността на обучаемите, посетили сайта, за резултатите от решените тестове и др.
           » да се проведат семинари за подготовка на администратори и преподаватели съответно за поддръжка на черупката и за работа с нея;
           » университетите, колежите и институтите да започнат да запълват черупката с качествено електронно съдържание, т.е. с уеб-базирани курсове;
           » всички виртуални библиотеки да бъдат обединени в национална мрежа чрез свързан с Българския виртуален университет портал;
           » в портала да се интегрира търсеща машина, чрез която преподаватели и най-вече студенти да могат да „претърсват” всички виртуални библиотеки и да намират интересуващите ги курсове и информация;
           » свързване на българската мрежа от виртуални библиотеки с европейската такава;
           » периодично провеждане на национални семинари и конференции за запознаване с добрите практики на отделни университети, колежи и институти;
           » периодично информиране на обществеността за резултатите от работата по проекта чрез националните и регионални масмедии.

           Основни етапи:
           I етап – включване на университетите;
           II етап – включване на колежите;
           III етап – включване на институтите на БАН;
           IV етап – включване на други образователни институции.

           Необходими ресурси:
           2008 г. – 500 хил.лв.
           2009 г. – 500 хил.лв.
           2010 г. – 500 хил.лв.

           Евентуални изпълнители:
           Колективи от преподаватели, докторанти и студенти под егидата на Младежкото иновационно и информационно общество.